วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูดุษฎี  ปฏิโชติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16031010014
นายภาคภูมิอัมระปาล
x10111000001111xx011105917 
26031010024
นายสมประสงค์สุโภภาค
x00111000000111xx00174117!
36031010028
นายอรุณสวัสดิ์ล้ำสัน
x01111000000011xx00174117!
46031010030
นายอาทิตย์เสมอใจ
x00111000001011xx11195317 
56031010033
นายจุฑาธรถนอมพงษ์
x11111100000111xx011116517 
66031010034
นายชยานันท์ดรุณพันธ์
x11111010100011xx011116517 
76031010035
นายณัฐพลท้าวมา
x11111111110011xx011148217 
86031010037
นายภักดีขวัญคำ
x11111011111111xx011158817 
96031010038
นายมงคลเที่ยงตรง
x11111110101111xx001137617 
106031010039
นายมั่นคงทองสมุทร
x00111010000011xx00174117!
116031010040
นายวรวุฒิทองเนื้อ
x11111000000011xx00184717!
126031010041
นายวัชรพลพินิจ
x11111011000111xx111137617 
136031010042
นายวีรวัฒน์อรบุตร
x11111011000011xx111127117 
146031010043
นายสุขสันต์ก้อนฝ้าย
x11111000001011xx011105917 
156031010044
นายอติชาติฝางคำ
x11111101011011xx011137617 
166031010045
นายอธิปัตย์พุทธถนอม
x00111010001011xx01195317 
176031010046
นายอภิรัฐหาแก้ว
x11111011000111xx111137617 
186031010047
นายอานนท์คำแหง
x11111011000011xx001105917 
196031010051
นายฉัตรชัยชาวพิจิตร
x00111010001011xx01195317 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 62.23
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 62.23
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (62.23 + 62.23)/2 =ร้อยละ 62.23
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     10 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    9 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     6031010024 นายสมประสงค์ สุโภภาค
 2     6031010028 นายอรุณสวัสดิ์ ล้ำสัน
 3     6031010039 นายมั่นคง ทองสมุทร
 4     6031010040 นายวรวุฒิ ทองเนื้อ