วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูดุษฎี  ปฏิโชติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16031010014
นายภาคภูมิอัมระปาล
1111111011111xx01x11158817 
26031010024
นายสมประสงค์สุโภภาค
0100110000010xx01x1174117!
36031010028
นายอรุณสวัสดิ์ล้ำสัน
0100110100010xx01x1074117!
46031010030
นายอาทิตย์เสมอใจ
1111111111011xx01x11158817 
56031010033
นายจุฑาธรถนอมพงษ์
0111111110011xx01x11137617 
66031010034
นายชยานันท์ดรุณพันธ์
1010110110111xx01x11127117 
76031010035
นายณัฐพลท้าวมา
1011111111111xx11x11169417 
86031010037
นายภักดีขวัญคำ
1111111111011xx11x11169417 
96031010038
นายมงคลเที่ยงตรง
1011111111111xx11x11169417 
106031010039
นายมั่นคงทองสมุทร
1111110111111xx11x10158817 
116031010040
นายวรวุฒิทองเนื้อ
1011011011011xx11x10127117 
126031010041
นายวัชรพลพินิจ
0111111111111xx11x11169417 
136031010042
นายวีรวัฒน์อรบุตร
0111010111011xx11x11137617 
146031010043
นายสุขสันต์ก้อนฝ้าย
1111111011110xx01x11148217 
156031010044
นายอติชาติฝางคำ
1011110111011xx11x11148217 
166031010045
นายอธิปัตย์พุทธถนอม
1110110000010xx01x1084717!
176031010046
นายอภิรัฐหาแก้ว
1111111111111xx11x111710017 
186031010047
นายอานนท์คำแหง
0110110011111xx11x11137617 
196031010051
นายฉัตรชัยชาวพิจิตร
0010110110011xx01x11105917 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 77.09
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 77.09
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (77.09 + 77.09)/2 =ร้อยละ 77.09
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6031010024 นายสมประสงค์ สุโภภาค
 2     6031010028 นายอรุณสวัสดิ์ ล้ำสัน
 3     6031010045 นายอธิปัตย์ พุทธถนอม