วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูดุษฎี  ปฏิโชติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16031010014
นายภาคภูมิอัมระปาล
111101111199010 
26031010024
นายสมประสงค์สุโภภาค
001101111177010 
36031010028
นายอรุณสวัสดิ์ล้ำสัน
111101111199010 
46031010030
นายอาทิตย์เสมอใจ
00000000000-10 
56031010033
นายจุฑาธรถนอมพงษ์
111101111199010 
66031010034
นายชยานันท์ดรุณพันธ์
111101111199010 
76031010035
นายณัฐพลท้าวมา
101111111199010 
86031010037
นายภักดีขวัญคำ
111101111199010 
96031010038
นายมงคลเที่ยงตรง
101111111199010 
106031010039
นายมั่นคงทองสมุทร
011101111188010 
116031010040
นายวรวุฒิทองเนื้อ
011101111188010 
126031010041
นายวัชรพลพินิจ
111101111199010 
136031010042
นายวีรวัฒน์อรบุตร
111101111199010 
146031010043
นายสุขสันต์ก้อนฝ้าย
11111111111010010 
156031010044
นายอติชาติฝางคำ
011101111188010 
166031010045
นายอธิปัตย์พุทธถนอม
001101111177010 
176031010046
นายอภิรัฐหาแก้ว
111101111199010 
186031010047
นายอานนท์คำแหง
001101111177010 
196031010051
นายฉัตรชัยชาวพิจิตร
001101111177010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 84.44
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (80 + 84.44)/2 =ร้อยละ 82.22
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    18 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6031010030 นายอาทิตย์  เสมอใจ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน