วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูดุษฎี  ปฏิโชติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16031010014
นายภาคภูมิอัมระปาล
11111111111100000011147020 
26031010024
นายสมประสงค์สุโภภาค
01110011001100101011115520 
36031010028
นายอรุณสวัสดิ์ล้ำสัน
01000001011101111111126020 
46031010030
นายอาทิตย์เสมอใจ
01101111110110100000115520 
56031010033
นายจุฑาธรถนอมพงษ์
01111111001000111111147020 
66031010034
นายชยานันท์ดรุณพันธ์
01100011111110110111147020 
76031010035
นายณัฐพลท้าวมา
01110111111101011111168020 
86031010037
นายภักดีขวัญคำ
01111111111111111111199520 
96031010038
นายมงคลเที่ยงตรง
01111011111111111111189020 
106031010039
นายมั่นคงทองสมุทร
0110000100000001001163020!
116031010040
นายวรวุฒิทองเนื้อ
11110011011000111011136520 
126031010041
นายวัชรพลพินิจ
01110111111101111111178520 
136031010042
นายวีรวัฒน์อรบุตร
01111111111101111111189020 
146031010043
นายสุขสันต์ก้อนฝ้าย
01101111100100100011115520 
156031010044
นายอติชาติฝางคำ
01111011101110101111157520 
166031010045
นายอธิปัตย์พุทธถนอม
01101111011111111111178520 
176031010046
นายอภิรัฐหาแก้ว
01110111101100111111157520 
186031010047
นายอานนท์คำแหง
11111111110110001011157520 
196031010051
นายฉัตรชัยชาวพิจิตร
01101011111111111011168020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 71.58
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 71.58
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (71.58 + 71.58)/2 =ร้อยละ 71.58
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6031010039 นายมั่นคง ทองสมุทร