วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูดุษฎี  ปฏิโชติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16031010014
นายภาคภูมิอัมระปาล
x11111x11111111111111810018 
26031010024
นายสมประสงค์สุโภภาค
x11111x1111111101100158318 
36031010028
นายอรุณสวัสดิ์ล้ำสัน
x11111x1111111101000147818 
46031010030
นายอาทิตย์เสมอใจ
x11111x11111111111111810018 
56031010033
นายจุฑาธรถนอมพงษ์
x11111x11111111111111810018 
66031010034
นายชยานันท์ดรุณพันธ์
x11111x1111111111011179418 
76031010035
นายณัฐพลท้าวมา
x11111x1111111111011179418 
86031010037
นายภักดีขวัญคำ
x11111x1111111111101179418 
96031010038
นายมงคลเที่ยงตรง
x11111x1111111111011179418 
106031010039
นายมั่นคงทองสมุทร
x11111x11111111111111810018 
116031010040
นายวรวุฒิทองเนื้อ
x11111x11111111111111810018 
126031010041
นายวัชรพลพินิจ
x11111x1111111100110158318 
136031010042
นายวีรวัฒน์อรบุตร
x11111x11111111111111810018 
146031010043
นายสุขสันต์ก้อนฝ้าย
x11111x1111111111101179418 
156031010044
นายอติชาติฝางคำ
x11111x11111111111111810018 
166031010045
นายอธิปัตย์พุทธถนอม
x11111x1111111111101179418 
176031010046
นายอภิรัฐหาแก้ว
x11111x11111111111111810018 
186031010047
นายอานนท์คำแหง
x11111x11111111111111810018 
196031010051
นายฉัตรชัยชาวพิจิตร
x11111x1111111111011179418 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 95.03
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 95.03
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (95.03 + 95.03)/2 =ร้อยละ 95.03
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    19 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน