วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม สอย.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูดุษฎี  ปฏิโชติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16031010001
นายกิตตินันท์ใจก่ำ
x10111110100111xx001116517 
26031010002
นายจตุรพลศรีจันดา
x00111000000011xx01174117!
36031010003
นายจันทรวัฒน์เจริญศรี
x00111010000011xx00174117!
46031010005
นายฐากูรเรือนเจริญ
x11111110111111xx111169417 
56031010006
นายณครินทร์ศรีงาม
x00111010001011xx00184717!
66031010007
นายทวนทองแสนโสม
x11111110000011xx001105917 
76031010008
นายธีรวุฒิชินบุตร
x11111110101111xx001137617 
86031010009
นายนพพลพันที
x11111111111111xx101169417 
96031010010
นายบดินทร์แก้วจันทร์
x11111000011111xx101127117 
106031010011
นายบุญธรรมสุพล
x11111100010111xx111137617 
116031010012
นายปฏิภาณการสร้าง
x00111100001111xx00195317 
126031010013
นายพรรษาอวดห้าว
x11111110000111xx001116517 
136031010015
นายภูมินทร์แสงแก้ว
x00111000010011xx00174117!
146031010016
นายภูวนัยทุมมา
x11111000011111xx001116517 
156031010017
นายลิขิตโคตรสมบัติ
x10111011100011xx001105917 
166031010018
นายวรกรณ์นนท์ศิริ
x11111000000011xx111105917 
176031010019
นายวิชิตหาทรัพย์
x01111110001011xx001105917 
186031010020
นายวีระพันธ์เจือจันทร์
x01111110101011xx001116517 
196031010021
นายศรัณย์ภัทรหอมทรัพย์
x10111100100111xx001105917 
206031010022
นายศรายุทธเกตุวัตร
x01111110111011xx111148217 
216031010023
นายศุภโชคทองขาว
x11111111111111xx1111710017 
226031010025
นายสุนทรบัวเทศ
x10111010110111xx001116517 
236031010026
นายสุบรรณเรือนเงิน
x00111100101011xx00195317 
246031010027
นายสุวิชาพรหมดี
x11111100110111xx101137617 
256031010029
นายอลงกรณ์ดวงคำ
x11111110011111xx111158817 
266031010031
นายเสกสรรนาดอน
x01111100100011xx111116517 
276031010032
นายเอกณรงค์วงษาสน
x11111100101111xx001127117 
286031010036
นายพงศธรรักด่านกลาง
x01111110111111xx001137617 
296031010049
นายพนมวัลย์กิ่งทอง
x11111111111111xx101169417 
306031010050
นายธนกรพันธ์เสาร์
x11111110111111xx101158817 
316031010053
นายอรุณแสงเต็มดี
x11111010111111xx001137617 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 68.5
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 68.5
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (68.5 + 68.5)/2 =ร้อยละ 68.5
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     11 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    20 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     6031010002 นายจตุรพล ศรีจันดา
 2     6031010003 นายจันทรวัฒน์ เจริญศรี
 3     6031010006 นายณครินทร์ ศรีงาม
 4     6031010015 นายภูมินทร์ แสงแก้ว