วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม สอย.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูดุษฎี  ปฏิโชติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16031010001
นายกิตตินันท์ใจก่ำ
0110111101011xx11x11137617 
26031010002
นายจตุรพลศรีจันดา
1110010000010xx01x1074117!
36031010003
นายจันทรวัฒน์เจริญศรี
1111010100110xx11x10116517 
46031010005
นายฐากูรเรือนเจริญ
1111111111111xx11x111710017 
56031010006
นายณครินทร์ศรีงาม
1111011101011xx01x10127117 
66031010007
นายทวนทองแสนโสม
1111111110011xx11x10148217 
76031010008
นายธีรวุฒิชินบุตร
1110111111011xx11x10148217 
86031010009
นายนพพลพันที
1110111111111xx11x11169417 
96031010010
นายบดินทร์แก้วจันทร์
1111111111111xx11x111710017 
106031010011
นายบุญธรรมสุพล
0010011000011xx01x1074117!
116031010012
นายปฏิภาณการสร้าง
0110010110011xx11x10105917 
126031010013
นายพรรษาอวดห้าว
1111110111111xx11x11169417 
136031010015
นายภูมินทร์แสงแก้ว
0000010100010xx01x1052917!
146031010016
นายภูวนัยทุมมา
1111111101111xx11x11169417 
156031010017
นายลิขิตโคตรสมบัติ
1111110100111xx11x11148217 
166031010018
นายวรกรณ์นนท์ศิริ
0010110101011xx11x10105917 
176031010019
นายวิชิตหาทรัพย์
1110110101011xx11x11137617 
186031010020
นายวีระพันธ์เจือจันทร์
1111111111111xx11x111710017 
196031010021
นายศรัณย์ภัทรหอมทรัพย์
1111111001110xx11x10137617 
206031010022
นายศรายุทธเกตุวัตร
1110111111111xx01x10148217 
216031010023
นายศุภโชคทองขาว
1111111111111xx11x111710017 
226031010025
นายสุนทรบัวเทศ
0110011100010xx11x11105917 
236031010026
นายสุบรรณเรือนเงิน
0000010000010xx01x1042417!
246031010027
นายสุวิชาพรหมดี
1110011110110xx01x10116517 
256031010029
นายอลงกรณ์ดวงคำ
1010011000011xx01x1084717!
266031010031
นายเสกสรรนาดอน
0011111101111xx11x11148217 
276031010032
นายเอกณรงค์วงษาสน
0110110111011xx11x11137617 
286031010036
นายพงศธรรักด่านกลาง
1110110101111xx11x11148217 
296031010049
นายพนมวัลย์กิ่งทอง
1110111111111xx11x11169417 
306031010050
นายธนกรพันธ์เสาร์
1110111111110xx11x11158817 
316031010053
นายอรุณแสงเต็มดี
1110111101011xx11x11148217 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 74.38
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 74.38
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (74.38 + 74.38)/2 =ร้อยละ 74.38
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     8 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    23 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   5 คน
 :ได้แก่  1     6031010002 นายจตุรพล ศรีจันดา
 2     6031010011 นายบุญธรรม สุพล
 3     6031010015 นายภูมินทร์ แสงแก้ว
 4     6031010026 นายสุบรรณ เรือนเงิน
 5     6031010029 นายอลงกรณ์ ดวงคำ