วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม สอย.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูดุษฎี  ปฏิโชติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16031010001
นายกิตตินันท์ใจก่ำ
11111111111010010 
26031010002
นายจตุรพลศรีจันดา
001101111177010 
36031010003
นายจันทรวัฒน์เจริญศรี
011111111199010 
46031010005
นายฐากูรเรือนเจริญ
101111111199010 
56031010006
นายณครินทร์ศรีงาม
011111111199010 
66031010007
นายทวนทองแสนโสม
11111111111010010 
76031010008
นายธีรวุฒิชินบุตร
11111111111010010 
86031010009
นายนพพลพันที
111101111199010 
96031010010
นายบดินทร์แก้วจันทร์
111101111199010 
106031010011
นายบุญธรรมสุพล
111101111199010 
116031010012
นายปฏิภาณการสร้าง
111101111199010 
126031010013
นายพรรษาอวดห้าว
011111111199010 
136031010015
นายภูมินทร์แสงแก้ว
011101111188010 
146031010016
นายภูวนัยทุมมา
111101111199010 
156031010017
นายลิขิตโคตรสมบัติ
11111111111010010 
166031010018
นายวรกรณ์นนท์ศิริ
011101111188010 
176031010019
นายวิชิตหาทรัพย์
111101111199010 
186031010020
นายวีระพันธ์เจือจันทร์
011101111188010 
196031010021
นายศรัณย์ภัทรหอมทรัพย์
111101111199010 
206031010022
นายศรายุทธเกตุวัตร
011111111199010 
216031010023
นายศุภโชคทองขาว
11111111111010010 
226031010025
นายสุนทรบัวเทศ
001101111177010 
236031010026
นายสุบรรณเรือนเงิน
011101111188010 
246031010027
นายสุวิชาพรหมดี
111101111199010 
256031010029
นายอลงกรณ์ดวงคำ
111101111199010 
266031010031
นายเสกสรรนาดอน
11111111111010010 
276031010032
นายเอกณรงค์วงษาสน
011101111188010 
286031010036
นายพงศธรรักด่านกลาง
101111111199010 
296031010049
นายพนมวัลย์กิ่งทอง
011111111199010 
306031010050
นายธนกรพันธ์เสาร์
111101111199010 
316031010053
นายอรุณแสงเต็มดี
111101111199010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 89.03
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 89.03
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (89.03 + 89.03)/2 =ร้อยละ 89.03
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    31 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน