วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม สอย.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูดุษฎี  ปฏิโชติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16031010001
นายกิตตินันท์ใจก่ำ
11111011111111111111199520 
26031010002
นายจตุรพลศรีจันดา
01100111111110111111168020 
36031010003
นายจันทรวัฒน์เจริญศรี
01100111111110111111168020 
46031010005
นายฐากูรเรือนเจริญ
11101011111111111011178520 
56031010006
นายณครินทร์ศรีงาม
11101001010100000111105020 
66031010007
นายทวนทองแสนโสม
11101011111100111011157520 
76031010008
นายธีรวุฒิชินบุตร
11101111111111111111199520 
86031010009
นายนพพลพันที
11101111001110101011147020 
96031010010
นายบดินทร์แก้วจันทร์
11101111111111111111199520 
106031010011
นายบุญธรรมสุพล
11101111111111111111199520 
116031010012
นายปฏิภาณการสร้าง
01110011111110111011157520 
126031010013
นายพรรษาอวดห้าว
11101111111111111011189020 
136031010015
นายภูมินทร์แสงแก้ว
0110000100011000011184020!
146031010016
นายภูวนัยทุมมา
01100111111110111111168020 
156031010017
นายลิขิตโคตรสมบัติ
11111111011000111111168020 
166031010018
นายวรกรณ์นนท์ศิริ
11101111101100011011147020 
176031010019
นายวิชิตหาทรัพย์
11101011000111111111157520 
186031010020
นายวีระพันธ์เจือจันทร์
01111111011101101111168020 
196031010021
นายศรัณย์ภัทรหอมทรัพย์
11101011011101100111147020 
206031010022
นายศรายุทธเกตุวัตร
11111111101111011111189020 
216031010023
นายศุภโชคทองขาว
111111111111111111112010020 
226031010025
นายสุนทรบัวเทศ
11101011010001000011105020 
236031010026
นายสุบรรณเรือนเงิน
01100011101101000111115520 
246031010027
นายสุวิชาพรหมดี
11111011111111111011189020 
256031010029
นายอลงกรณ์ดวงคำ
11101111111111111111199520 
266031010031
นายเสกสรรนาดอน
01111011111111111111189020 
276031010032
นายเอกณรงค์วงษาสน
01100011011000111111126020 
286031010036
นายพงศธรรักด่านกลาง
11111011101101111111178520 
296031010049
นายพนมวัลย์กิ่งทอง
11101111111111111111199520 
306031010050
นายธนกรพันธ์เสาร์
11101111011111111011178520 
316031010053
นายอรุณแสงเต็มดี
01100111010111111011147020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 78.87
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 78.87
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (78.87 + 78.87)/2 =ร้อยละ 78.87
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    27 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6031010015 นายภูมินทร์ แสงแก้ว