วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม สอย.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูดุษฎี  ปฏิโชติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16031010001
นายกิตตินันท์ใจก่ำ
x11111x11111111111111810018 
26031010002
นายจตุรพลศรีจันดา
x11111x1111111101101168918 
36031010003
นายจันทรวัฒน์เจริญศรี
x11111x1111111110111179418 
46031010005
นายฐากูรเรือนเจริญ
x11111x11111111111111810018 
56031010006
นายณครินทร์ศรีงาม
x11111x1111111100111168918 
66031010007
นายทวนทองแสนโสม
x11111x1111111111110179418 
76031010008
นายธีรวุฒิชินบุตร
x11111x11111111111111810018 
86031010009
นายนพพลพันที
x11111x11111111111111810018 
96031010010
นายบดินทร์แก้วจันทร์
x11111x1111111101111179418 
106031010011
นายบุญธรรมสุพล
x11111x1111111100111168918 
116031010012
นายปฏิภาณการสร้าง
x11111x1111111100001147818 
126031010013
นายพรรษาอวดห้าว
x11111x1111111111101179418 
136031010015
นายภูมินทร์แสงแก้ว
x11111x1111111100001147818 
146031010016
นายภูวนัยทุมมา
x11111x1111111101101168918 
156031010017
นายลิขิตโคตรสมบัติ
x11111x1111111111101179418 
166031010018
นายวรกรณ์นนท์ศิริ
x11111x1111111100000137218 
176031010019
นายวิชิตหาทรัพย์
x11111x1111111111101179418 
186031010020
นายวีระพันธ์เจือจันทร์
x11111x1111111101101168918 
196031010021
นายศรัณย์ภัทรหอมทรัพย์
x11111x11111111111111810018 
206031010022
นายศรายุทธเกตุวัตร
x11111x11111111111111810018 
216031010023
นายศุภโชคทองขาว
x11111x11111111111111810018 
226031010025
นายสุนทรบัวเทศ
x11111x11111111111111810018 
236031010026
นายสุบรรณเรือนเงิน
x11111x1111111101101168918 
246031010027
นายสุวิชาพรหมดี
x11111x11111111111111810018 
256031010029
นายอลงกรณ์ดวงคำ
x11111x1111111100111168918 
266031010031
นายเสกสรรนาดอน
x11111x11111111111111810018 
276031010032
นายเอกณรงค์วงษาสน
x11111x1111111101111179418 
286031010036
นายพงศธรรักด่านกลาง
x11111x11111111111111810018 
296031010049
นายพนมวัลย์กิ่งทอง
x11111x11111111111111810018 
306031010050
นายธนกรพันธ์เสาร์
x11111x11111111111111810018 
316031010053
นายอรุณแสงเต็มดี
x11111x1111111100001147818 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 93.19
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 93.19
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (93.19 + 93.19)/2 =ร้อยละ 93.19
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    31 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน