วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูปนัดดา  อุ่นกาย]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16022040031
นางสาวพรนภาลิ้วทอง
x00100000000010xx11152917!
26022040034
นางสาวพิจิตราพรมดี
x00100111011111xx111127117 
36022040035
นางสาวพิมพิกาบุญชิต
x11111111111111xx1111710017 
46022040036
นางสาวภัคจิรากำไลงาม
x11101111111110xx111158817 
56022040037
นางสาวมยุรีคำแหง
x00000000000000xx1001617!
66022040039
นางสาวมิลตราพลศรี
x11110111111110xx111158817 
76022040041
นางสาวรัชฎาพรเพียรมั่น
x10100000010010xx10163517!
86022040043
นางสาววรดาสิงห์ละ
x10110111010010xx111116517 
96022040044
นางสาววิชญาดาหาริวร
x00111101111111xx111148217 
106022040046
นางสาวศิราณีเห็มภาค
x00100111111011xx111127117 
116022040049
นางสาวศิริลักษณ์คำสวัสดิ์
x01111011111111xx111158817 
126022040050
นางสาวศุภรักษ์คุตนา
x01111101011010xx111127117 
136022040051
นางสาวสุดารัตน์ชาญจิตร
x01111101111011xx111148217 
146022040052
นางสาวสุทธิลักษณ์สวัสดิ์หรรษา
x11101101011011xx111137617 
156022040053
นางสาวสุพัตราสายโรจน์
x01000011111010xx111105917 
166022040054
นางสาวสุพิชญาจันทะแจ่ม
x01111111111110xx111158817 
176022040055
นางสาวสุภาวดีชาญจิตร
x10110101011010xx111116517 
186022040057
นางสาวสุวิมลตราชู
x00100101010010xx11184717!
196022040058
นางสาวอรพินแสนทวีสุข
x10101101011011xx111127117 
206022040059
นางสาวอาริสาบุญทอง
x11101111011010xx111137617 
216022040060
นางสาวเปรมฤดีติดตัง
x11111111111111xx1111710017 
226022040061
นางสาวเพ็ญณีนนท์ศิริ
x00100101010010xx11184717!
236022040066
นางสาวจิราวรรณบัวใหญ่
x00000000000000xx1001617!
246022040068
นางสาวอรอนงค์บุญล้อม
x11111111111111xx1111710017 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 67.16
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 67.16
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (67.16 + 67.16)/2 =ร้อยละ 67.16
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     7 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    17 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   6 คน
 :ได้แก่  1     6022040031 นางสาวพรนภา ลิ้วทอง
 2     6022040037 นางสาวมยุรี คำแหง
 3     6022040041 นางสาวรัชฎาพร เพียรมั่น
 4     6022040057 นางสาวสุวิมล ตราชู
 5     6022040061 นางสาวเพ็ญณี นนท์ศิริ
 6     6022040066 นางสาวจิราวรรณ บัวใหญ่