วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูปนัดดา  อุ่นกาย]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16022040031
นางสาวพรนภาลิ้วทอง
0001011111101xx11x11127117 
26022040034
นางสาวพิจิตราพรมดี
1001111110101xx11x11137617 
36022040035
นางสาวพิมพิกาบุญชิต
1101111111111xx11x11169417 
46022040036
นางสาวภัคจิรากำไลงาม
1101010111111xx11x11148217 
56022040037
นางสาวมยุรีคำแหง
0000000000100xx00x1131817!
66022040039
นางสาวมิลตราพลศรี
1101110111111xx11x11158817 
76022040041
นางสาวรัชฎาพรเพียรมั่น
1001001100111xx11x11116517 
86022040043
นางสาววรดาสิงห์ละ
1101111111111xx11x11169417 
96022040044
นางสาววิชญาดาหาริวร
1101111111111xx11x11169417 
106022040046
นางสาวศิราณีเห็มภาค
1001111110101xx11x11137617 
116022040049
นางสาวศิริลักษณ์คำสวัสดิ์
1101011110111xx11x11148217 
126022040050
นางสาวศุภรักษ์คุตนา
1101111110111xx11x11158817 
136022040051
นางสาวสุดารัตน์ชาญจิตร
1001111110111xx11x11148217 
146022040052
นางสาวสุทธิลักษณ์สวัสดิ์หรรษา
0001111110101xx11x11127117 
156022040053
นางสาวสุพัตราสายโรจน์
0101010110101xx11x11116517 
166022040054
นางสาวสุพิชญาจันทะแจ่ม
1101011111111xx11x11158817 
176022040055
นางสาวสุภาวดีชาญจิตร
0001011110111xx11x11127117 
186022040057
นางสาวสุวิมลตราชู
1101010110101xx11x11127117 
196022040058
นางสาวอรพินแสนทวีสุข
1001111110101xx11x11137617 
206022040059
นางสาวอาริสาบุญทอง
1101111110111xx11x11158817 
216022040060
นางสาวเปรมฤดีติดตัง
1101111111111xx11x11169417 
226022040061
นางสาวเพ็ญณีนนท์ศิริ
1001111100101xx11x11127117 
236022040066
นางสาวจิราวรรณบัวใหญ่
0000000100101xx11x1174117!
246022040068
นางสาวอรอนงค์บุญล้อม
1101111111111xx11x11169417 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 76.72
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 76.72
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (76.72 + 76.72)/2 =ร้อยละ 76.72
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    22 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 พ14 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6022040037 นางสาวมยุรี คำแหง
 2     6022040066 นางสาวจิราวรรณ บัวใหญ่