วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูปนัดดา  อุ่นกาย]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16022040031
นางสาวพรนภาลิ้วทอง
011110000044010!
26022040034
นางสาวพิจิตราพรมดี
011110000044010!
36022040035
นางสาวพิมพิกาบุญชิต
011110000044010!
46022040036
นางสาวภัคจิรากำไลงาม
011110000044010!
56022040037
นางสาวมยุรีคำแหง
011110000044010!
66022040039
นางสาวมิลตราพลศรี
011110000044010!
76022040041
นางสาวรัชฎาพรเพียรมั่น
011010000033010!
86022040043
นางสาววรดาสิงห์ละ
011110000044010!
96022040044
นางสาววิชญาดาหาริวร
011110000044010!
106022040046
นางสาวศิราณีเห็มภาค
011110000044010!
116022040049
นางสาวศิริลักษณ์คำสวัสดิ์
011110000044010!
126022040050
นางสาวศุภรักษ์คุตนา
011110000044010!
136022040051
นางสาวสุดารัตน์ชาญจิตร
011110000044010!
146022040052
นางสาวสุทธิลักษณ์สวัสดิ์หรรษา
011110000044010!
156022040053
นางสาวสุพัตราสายโรจน์
011110000044010!
166022040054
นางสาวสุพิชญาจันทะแจ่ม
011110000044010!
176022040055
นางสาวสุภาวดีชาญจิตร
011110000044010!
186022040057
นางสาวสุวิมลตราชู
011110000044010!
196022040058
นางสาวอรพินแสนทวีสุข
011110000044010!
206022040059
นางสาวอาริสาบุญทอง
011110000044010!
216022040060
นางสาวเปรมฤดีติดตัง
011110000044010!
226022040061
นางสาวเพ็ญณีนนท์ศิริ
011110000044010!
236022040066
นางสาวจิราวรรณบัวใหญ่
001000000011010!
246022040068
นางสาวอรอนงค์บุญล้อม
011110000044010!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 38.33
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 38.33
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (38.33 + 38.33)/2 =ร้อยละ 38.33
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     24 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    6 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ4 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   24 คน
 :ได้แก่  1     6022040031 นางสาวพรนภา ลิ้วทอง
 2     6022040034 นางสาวพิจิตรา พรมดี
 3     6022040035 นางสาวพิมพิกา บุญชิต
 4     6022040036 นางสาวภัคจิรา กำไลงาม
 5     6022040037 นางสาวมยุรี คำแหง
 6     6022040039 นางสาวมิลตรา พลศรี
 7     6022040041 นางสาวรัชฎาพร เพียรมั่น
 8     6022040043 นางสาววรดา สิงห์ละ
 9     6022040044 นางสาววิชญาดา หาริวร
 10     6022040046 นางสาวศิราณี เห็มภาค
 11     6022040049 นางสาวศิริลักษณ์ คำสวัสดิ์
 12     6022040050 นางสาวศุภรักษ์ คุตนา
 13     6022040051 นางสาวสุดารัตน์ ชาญจิตร
 14     6022040052 นางสาวสุทธิลักษณ์ สวัสดิ์หรรษา
 15     6022040053 นางสาวสุพัตรา สายโรจน์
 16     6022040054 นางสาวสุพิชญา จันทะแจ่ม
 17     6022040055 นางสาวสุภาวดี ชาญจิตร
 18     6022040057 นางสาวสุวิมล ตราชู
 19     6022040058 นางสาวอรพิน แสนทวีสุข
 20     6022040059 นางสาวอาริสา บุญทอง
 21     6022040060 นางสาวเปรมฤดี ติดตัง
 22     6022040061 นางสาวเพ็ญณี นนท์ศิริ
 23     6022040066 นางสาวจิราวรรณ บัวใหญ่
 24     6022040068 นางสาวอรอนงค์ บุญล้อม