วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูปนัดดา  อุ่นกาย]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16022040031
นางสาวพรนภาลิ้วทอง
10100010101111011111136520 
26022040034
นางสาวพิจิตราพรมดี
10111010111111011111168020 
36022040035
นางสาวพิมพิกาบุญชิต
10111110111111011111178520 
46022040036
นางสาวภัคจิรากำไลงาม
10111110111111011111178520 
56022040037
นางสาวมยุรีคำแหง
00000010111111011111126020 
66022040039
นางสาวมิลตราพลศรี
10111110111111011111178520 
76022040041
นางสาวรัชฎาพรเพียรมั่น
10110110100111011111147020 
86022040043
นางสาววรดาสิงห์ละ
10111110111111011111178520 
96022040044
นางสาววิชญาดาหาริวร
10111110111111011111178520 
106022040046
นางสาวศิราณีเห็มภาค
10111110111111011111178520 
116022040049
นางสาวศิริลักษณ์คำสวัสดิ์
10111110101111011111168020 
126022040050
นางสาวศุภรักษ์คุตนา
10111110111111011111178520 
136022040051
นางสาวสุดารัตน์ชาญจิตร
10111110111111011111178520 
146022040052
นางสาวสุทธิลักษณ์สวัสดิ์หรรษา
10111110111111011111178520 
156022040053
นางสาวสุพัตราสายโรจน์
10111110111111011111178520 
166022040054
นางสาวสุพิชญาจันทะแจ่ม
10111110111111011111178520 
176022040055
นางสาวสุภาวดีชาญจิตร
10111110111111011111178520 
186022040057
นางสาวสุวิมลตราชู
10111010111111011111168020 
196022040058
นางสาวอรพินแสนทวีสุข
10111110111111011111178520 
206022040059
นางสาวอาริสาบุญทอง
10100000111111011111136520 
216022040060
นางสาวเปรมฤดีติดตัง
10111110111111011111178520 
226022040061
นางสาวเพ็ญณีนนท์ศิริ
10111010111111011111168020 
236022040066
นางสาวจิราวรรณบัวใหญ่
1000000000001000000021020!
246022040068
นางสาวอรอนงค์บุญล้อม
10111110111111011111178520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 77.71
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 77.71
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (77.71 + 77.71)/2 =ร้อยละ 77.71
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    23 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    3 วัน
  : ได้แก่วัน 
 อ8 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ16 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ25 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6022040066 นางสาวจิราวรรณ บัวใหญ่