วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูปนัดดา  อุ่นกาย]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16022040031
นางสาวพรนภาลิ้วทอง
x01101x1111100001010105618 
26022040034
นางสาวพิจิตราพรมดี
x01101x111100000101095018 
36022040035
นางสาวพิมพิกาบุญชิต
x11101x1111111111011168918 
46022040036
นางสาวภัคจิรากำไลงาม
x11101x1111111111011168918 
56022040037
นางสาวมยุรีคำแหง
x11101x011000000001073918!
66022040039
นางสาวมิลตราพลศรี
x11101x1111111111011168918 
76022040041
นางสาวรัชฎาพรเพียรมั่น
x11101x011001001100095018 
86022040043
นางสาววรดาสิงห์ละ
x01101x1111111111011158318 
96022040044
นางสาววิชญาดาหาริวร
x11101x1111111011011158318 
106022040046
นางสาวศิราณีเห็มภาค
x01101x1111111001010126718 
116022040049
นางสาวศิริลักษณ์คำสวัสดิ์
x11101x1111111101011158318 
126022040050
นางสาวศุภรักษ์คุตนา
x11101x1111101011010137218 
136022040051
นางสาวสุดารัตน์ชาญจิตร
x11101x1111101011011147818 
146022040052
นางสาวสุทธิลักษณ์สวัสดิ์หรรษา
x11101x001110000001084418!
156022040053
นางสาวสุพัตราสายโรจน์
x11101x1111111111011168918 
166022040054
นางสาวสุพิชญาจันทะแจ่ม
x11001x1111111111010147818 
176022040055
นางสาวสุภาวดีชาญจิตร
x11101x1111101111001147818 
186022040057
นางสาวสุวิมลตราชู
x11101x1111111101011158318 
196022040058
นางสาวอรพินแสนทวีสุข
x11101x0111110101011137218 
206022040059
นางสาวอาริสาบุญทอง
x11101x1111111011011158318 
216022040060
นางสาวเปรมฤดีติดตัง
x11101x1111111111011168918 
226022040061
นางสาวเพ็ญณีนนท์ศิริ
x11101x1111110001010126718 
236022040066
นางสาวจิราวรรณบัวใหญ่
x11101x011000010001084418!
246022040068
นางสาวอรอนงค์บุญล้อม
x11101x1111111011011158318 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 72.45
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 72.45
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (72.45 + 72.45)/2 =ร้อยละ 72.45
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     6 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    18 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    2 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ19 ต.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 พ7 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6022040037 นางสาวมยุรี คำแหง
 2     6022040052 นางสาวสุทธิลักษณ์ สวัสดิ์หรรษา
 3     6022040066 นางสาวจิราวรรณ บัวใหญ่