วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูพรปวีณ์  ด้วงเงิน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16022040001
นางสาวกนกวรรณดอนชาติ
x00110000100001xx10052917!
26022040002
นางสาวกัลยาพันธ์เพ็ง
x11110000100001xx10074117!
36022040003
นางสาวจิตรกัญญามั่นทน
x11111000101011xx100105917 
46022040004
นางสาวจิราภรณ์วันหมัด
x11111111111011xx100148217 
56022040005
นางสาวจิลัดดาหาทรัพย์
x10110001100001xx10074117!
66022040007
นางสาวญดาพรดุจดา
x00110000100001xx10052917!
76022040010
นางสาวณัฐริกาคงทน
x00110000100001xx10052917!
86022040011
นางสาวณิชาภัทรคงคาโชติ
x10110000100001xx10063517!
96022040012
นางสาวดอกรักชมภูทิพย์
x11111110110111xx100137617 
106022040013
นายธนภัทรสุดสี
x11110000110011xx10095317 
116022040015
นางสาวธิดาขวัญคำล้าน
x11111101111111xx101158817 
126022040016
นางสาวธิดารัตน์ส่วนมี
x00111100100001xx11195317 
136022040017
นางสาวนนทิราพรสมพร
x00110000100001xx10052917!
146022040018
นางสาวนฤมลนันทะบุตร
x00110000100001xx10052917!
156022040020
นางสาวนาถติยาศิลา
x01111111111101xx111158817 
166022040023
นางสาวนิภาพรบุญตาม
x00110000100001xx10052917!
176022040025
นางสาวน้ำฝนณะอุบล
x01110111111111xx100137617 
186022040026
นางสาวน้ำฝนดวงบุปผา
x01110101101111xx100116517 
196022040029
นางสาวพกาวรรณทองสวัสดิ์
x10111101110111xx100127117 
206022040030
นางสาวพรนภาภูมิวงศ์
x00110000100001xx10052917!
216022040067
นางสาวอุบลวรรณสีแสด
x00110000101001xx10063517!
226022040071
นางสาวสุกัญญาคุตนา
x00111000101001xx10074117!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 50.53
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 50.53
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (50.53 + 50.53)/2 =ร้อยละ 50.53
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     15 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    7 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   12 คน
 :ได้แก่  1     6022040001 นางสาวกนกวรรณ ดอนชาติ
 2     6022040002 นางสาวกัลยา พันธ์เพ็ง
 3     6022040005 นางสาวจิลัดดา หาทรัพย์
 4     6022040007 นางสาวญดาพร ดุจดา
 5     6022040010 นางสาวณัฐริกา คงทน
 6     6022040011 นางสาวณิชาภัทร คงคาโชติ
 7     6022040017 นางสาวนนทิราพร สมพร
 8     6022040018 นางสาวนฤมล นันทะบุตร
 9     6022040023 นางสาวนิภาพร บุญตาม
 10     6022040030 นางสาวพรนภา ภูมิวงศ์
 11     6022040067 นางสาวอุบลวรรณ สีแสด
 12     6022040071 นางสาวสุกัญญา คุตนา