วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูพรปวีณ์  ด้วงเงิน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16022040001
นางสาวกนกวรรณดอนชาติ
0101011110001xx01x1095317 
26022040002
นางสาวกัลยาพันธ์เพ็ง
0111101110000xx01x1095317 
36022040003
นางสาวจิตรกัญญามั่นทน
1011101110000xx01x1095317 
46022040004
นางสาวจิราภรณ์วันหมัด
1111101111111xx01x10148217 
56022040005
นางสาวจิลัดดาหาทรัพย์
0011000110100xx01x1074117!
66022040007
นางสาวญดาพรดุจดา
0000011110101xx01x1084717!
76022040010
นางสาวณัฐริกาคงทน
0000000100000xx00x1021217!
86022040011
นางสาวณิชาภัทรคงคาโชติ
0111000110001xx01x1084717!
96022040012
นางสาวดอกรักชมภูทิพย์
1111000110001xx01x1095317 
106022040013
นายธนภัทรสุดสี
0101101110001xx01x1095317 
116022040015
นางสาวธิดาขวัญคำล้าน
1011111111111xx11x11169417 
126022040016
นางสาวธิดารัตน์ส่วนมี
1000010111110xx11x11116517 
136022040017
นางสาวนนทิราพรสมพร
0110000110000xx01x1063517!
146022040018
นางสาวนฤมลนันทะบุตร
0011000010000xx00x1042417!
156022040020
นางสาวนาถติยาศิลา
1011111110101xx11x11148217 
166022040023
นางสาวนิภาพรบุญตาม
0000000010000xx00x1021217!
176022040025
นางสาวน้ำฝนณะอุบล
1111100110011xx11x11137617 
186022040026
นางสาวน้ำฝนดวงบุปผา
0001000110011xx01x1074117!
196022040029
นางสาวพกาวรรณทองสวัสดิ์
1101010110111xx01x10116517 
206022040030
นางสาวพรนภาภูมิวงศ์
0011011110101xx01x10105917 
216022040067
นางสาวอุบลวรรณสีแสด
0010000110000xx01x1052917!
226022040071
นางสาวสุกัญญาคุตนา
1011000110000xx01x1074117!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 50.8
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 50.8
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (50.8 + 50.8)/2 =ร้อยละ 50.8
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     16 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    6 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   10 คน
 :ได้แก่  1     6022040005 นางสาวจิลัดดา หาทรัพย์
 2     6022040007 นางสาวญดาพร ดุจดา
 3     6022040010 นางสาวณัฐริกา คงทน
 4     6022040011 นางสาวณิชาภัทร คงคาโชติ
 5     6022040017 นางสาวนนทิราพร สมพร
 6     6022040018 นางสาวนฤมล นันทะบุตร
 7     6022040023 นางสาวนิภาพร บุญตาม
 8     6022040026 นางสาวน้ำฝน ดวงบุปผา
 9     6022040067 นางสาวอุบลวรรณ สีแสด
 10     6022040071 นางสาวสุกัญญา คุตนา