วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูพรปวีณ์  ด้วงเงิน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16022040001
นางสาวกนกวรรณดอนชาติ
111100000044010!
26022040002
นางสาวกัลยาพันธ์เพ็ง
111100000044010!
36022040003
นางสาวจิตรกัญญามั่นทน
111100000044010!
46022040004
นางสาวจิราภรณ์วันหมัด
001110000033010!
56022040005
นางสาวจิลัดดาหาทรัพย์
100000000011010!
66022040007
นางสาวญดาพรดุจดา
111100000044010!
76022040010
นางสาวณัฐริกาคงทน
00000000000-10 
86022040011
นางสาวณิชาภัทรคงคาโชติ
00000000000-10 
96022040012
นางสาวดอกรักชมภูทิพย์
110100000033010!
106022040013
นายธนภัทรสุดสี
111100000044010!
116022040015
นางสาวธิดาขวัญคำล้าน
111000000033010!
126022040016
นางสาวธิดารัตน์ส่วนมี
111010000044010!
136022040017
นางสาวนนทิราพรสมพร
00000000000-10 
146022040018
นางสาวนฤมลนันทะบุตร
100000000011010!
156022040020
นางสาวนาถติยาศิลา
111100000044010!
166022040023
นางสาวนิภาพรบุญตาม
110010000033010!
176022040025
นางสาวน้ำฝนณะอุบล
111110000055010 
186022040026
นางสาวน้ำฝนดวงบุปผา
011100000033010!
196022040029
นางสาวพกาวรรณทองสวัสดิ์
011110000044010!
206022040030
นางสาวพรนภาภูมิวงศ์
111100000044010!
216022040067
นางสาวอุบลวรรณสีแสด
00000000000-10 
226022040071
นางสาวสุกัญญาคุตนา
00000000000-10 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 26.36
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 34.12
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (26.36 + 34.12)/2 =ร้อยละ 30.24
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    5 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     17 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   5 คน
 :ได้แก่  1     6022040010 นางสาวณัฐริกา  คงทน
 2     6022040011 นางสาวณิชาภัทร  คงคาโชติ
 3     6022040017 นางสาวนนทิราพร  สมพร
 4     6022040067 นางสาวอุบลวรรณ  สีแสด
 5     6022040071 นางสาวสุกัญญา  คุตนา 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   16 คน
 :ได้แก่  1     6022040001 นางสาวกนกวรรณ ดอนชาติ
 2     6022040002 นางสาวกัลยา พันธ์เพ็ง
 3     6022040003 นางสาวจิตรกัญญา มั่นทน
 4     6022040004 นางสาวจิราภรณ์ วันหมัด
 5     6022040005 นางสาวจิลัดดา หาทรัพย์
 6     6022040007 นางสาวญดาพร ดุจดา
 7     6022040012 นางสาวดอกรัก ชมภูทิพย์
 8     6022040013 นายธนภัทร สุดสี
 9     6022040015 นางสาวธิดาขวัญ คำล้าน
 10     6022040016 นางสาวธิดารัตน์ ส่วนมี
 11     6022040018 นางสาวนฤมล นันทะบุตร
 12     6022040020 นางสาวนาถติยา ศิลา
 13     6022040023 นางสาวนิภาพร บุญตาม
 14     6022040026 นางสาวน้ำฝน ดวงบุปผา
 15     6022040029 นางสาวพกาวรรณ ทองสวัสดิ์
 16     6022040030 นางสาวพรนภา ภูมิวงศ์