วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูพรปวีณ์  ด้วงเงิน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16022040001
นางสาวกนกวรรณดอนชาติ
00100111111111111111168020 
26022040002
นางสาวกัลยาพันธ์เพ็ง
10111111110111100111168020 
36022040003
นางสาวจิตรกัญญามั่นทน
00100111111111101111157520 
46022040004
นางสาวจิราภรณ์วันหมัด
00100111111010111111147020 
56022040005
นางสาวจิลัดดาหาทรัพย์
0110011101000010001194520!
66022040007
นางสาวญดาพรดุจดา
00110111111111111111178520 
76022040010
นางสาวณัฐริกาคงทน
0010010110000000001163020!
86022040011
นางสาวณิชาภัทรคงคาโชติ
00100111111101100011126020 
96022040012
นางสาวดอกรักชมภูทิพย์
11100111110111100111157520 
106022040013
นายธนภัทรสุดสี
01111111100111011111168020 
116022040015
นางสาวธิดาขวัญคำล้าน
11110111111110011111178520 
126022040016
นางสาวธิดารัตน์ส่วนมี
10111111111111110111189020 
136022040017
นางสาวนนทิราพรสมพร
00100111111101100011126020 
146022040018
นางสาวนฤมลนันทะบุตร
0010011100000000001163020!
156022040020
นางสาวนาถติยาศิลา
11101101111111110111178520 
166022040023
นางสาวนิภาพรบุญตาม
00100111111111010111147020 
176022040025
นางสาวน้ำฝนณะอุบล
01100101111111011111157520 
186022040026
นางสาวน้ำฝนดวงบุปผา
00100111111111111111168020 
196022040029
นางสาวพกาวรรณทองสวัสดิ์
01111111111111111111199520 
206022040030
นางสาวพรนภาภูมิวงศ์
00010111111111111111168020 
216022040067
นางสาวอุบลวรรณสีแสด
0010010100000000001152520!
226022040071
นางสาวสุกัญญาคุตนา
00100111011101101011126020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 68.86
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 68.86
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (68.86 + 68.86)/2 =ร้อยละ 68.86
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    18 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     6022040005 นางสาวจิลัดดา หาทรัพย์
 2     6022040010 นางสาวณัฐริกา คงทน
 3     6022040018 นางสาวนฤมล นันทะบุตร
 4     6022040067 นางสาวอุบลวรรณ สีแสด