วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูพรปวีณ์  ด้วงเงิน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16022040001
นางสาวกนกวรรณดอนชาติ
x01110x011101000100084418!
26022040002
นางสาวกัลยาพันธ์เพ็ง
x10110x001000000000042218!
36022040003
นางสาวจิตรกัญญามั่นทน
x00101x001001100100063318!
46022040004
นางสาวจิราภรณ์วันหมัด
x11111x1011011011111158318 
56022040005
นางสาวจิลัดดาหาทรัพย์
x11100x001010000010063318!
66022040007
นางสาวญดาพรดุจดา
x01110x001100100000063318!
76022040010
นางสาวณัฐริกาคงทน
x01000x001000000000021118!
86022040011
นางสาวณิชาภัทรคงคาโชติ
x00001x001110001111084418!
96022040012
นางสาวดอกรักชมภูทิพย์
x01100x0111011000111105618 
106022040013
นายธนภัทรสุดสี
x01111x1111111001000126718 
116022040015
นางสาวธิดาขวัญคำล้าน
x11111x0011010001001105618 
126022040016
นางสาวธิดารัตน์ส่วนมี
x10100x011000001110073918!
136022040017
นางสาวนนทิราพรสมพร
x10001x001010000100052818!
146022040018
นางสาวนฤมลนันทะบุตร
x11000x001000000000031718!
156022040020
นางสาวนาถติยาศิลา
x01100x0111011111111137218 
166022040023
นางสาวนิภาพรบุญตาม
x10100x001000000000031718!
176022040025
นางสาวน้ำฝนณะอุบล
x11110x0111111111001147818 
186022040026
นางสาวน้ำฝนดวงบุปผา
x10110x001101000101195018 
196022040029
นางสาวพกาวรรณทองสวัสดิ์
x11101x0011011111111147818 
206022040030
นางสาวพรนภาภูมิวงศ์
x00010x001110100000052818!
216022040067
นางสาวอุบลวรรณสีแสด
x00101x001001000000042218!
226022040071
นางสาวสุกัญญาคุตนา
x11000x001001000000042218!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 42.42
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 42.42
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (42.42 + 42.42)/2 =ร้อยละ 42.42
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     17 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    5 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   14 คน
 :ได้แก่  1     6022040001 นางสาวกนกวรรณ ดอนชาติ
 2     6022040002 นางสาวกัลยา พันธ์เพ็ง
 3     6022040003 นางสาวจิตรกัญญา มั่นทน
 4     6022040005 นางสาวจิลัดดา หาทรัพย์
 5     6022040007 นางสาวญดาพร ดุจดา
 6     6022040010 นางสาวณัฐริกา คงทน
 7     6022040011 นางสาวณิชาภัทร คงคาโชติ
 8     6022040016 นางสาวธิดารัตน์ ส่วนมี
 9     6022040017 นางสาวนนทิราพร สมพร
 10     6022040018 นางสาวนฤมล นันทะบุตร
 11     6022040023 นางสาวนิภาพร บุญตาม
 12     6022040030 นางสาวพรนภา ภูมิวงศ์
 13     6022040067 นางสาวอุบลวรรณ สีแสด
 14     6022040071 นางสาวสุกัญญา คุตนา