วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูทักษพร  จรลอง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16022010039
นางสาวรัญชนาแก่นจันทร์
x01010111111111xx111148217 
26022010040
นางสาวรัตนาพุฒซ้อน
x11111111111111xx1111710017 
36022010041
นางสาววนัสนันท์ทองเหลี่ยม
x11101111011111xx111158817 
46022010042
นางสาววรรณภาอรัญกูล
x11111111111111xx110169417 
56022010043
นางสาววัลลภาคำเพียน
x00110101011111xx111127117 
66022010044
นางสาววิภาดาขันแก้ว
x11110111111111xx111169417 
76022010045
นางสาววิลาสิณีคมขำ
x01001111001111xx111127117 
86022010046
นางสาววิไลพรวังคีรี
x11111111111111xx1111710017 
96022010047
นางสาววิไลรัตน์ทองเทพ
x01001111011111xx111137617 
106022010048
นางสาวสิรินภาวรพิมรัตน์
x01100111111111xx111148217 
116022010053
นางสาวสุดารัตน์ถนอมทอง
x11101111011101xx111148217 
126022010054
นางสาวสุดารัตน์สุขสด
x11101111111111xx111169417 
136022010055
นางสาวสุธัญญาทองอ่อน
x01101111011111xx111148217 
146022010058
นางสาวสุนิตาเบ้างาม
x01111111111111xx111169417 
156022010059
นางสาวสุภัสสรนาคูณ
x11111111111111xx1111710017 
166022010060
นางสาวสุภาดาหาแก้ว
x11111111111111xx1111710017 
176022010061
นางสาวสุภาวรรณพันธ์คำ
x10111111011111xx111158817 
186022010062
นางสาวหทัยกาญจน์คูณภาค
x11110101011111xx111148217 
196022010063
นางสาวหทัยทิพย์บันลือ
x11110101111111xx111158817 
206022010064
นางสาวอนุชิดาชินมาศ
x01011111011111xx111148217 
216022010065
นางสาวอรทัยก้อนหิน
x11111111111111xx1111710017 
226022010066
นางสาวอรัญญาเต็มดี
x11111111011111xx111169417 
236022010068
นางสาวอาธิติยาพุ่มจันทร์
x01110111111111xx111158817 
246022010069
นายอานันต์บุญครอง
x11111111111111xx1111710017 
256022010071
นางสาวอำพรวงศ์ตรี
x00011111011111xx111137617 
266022010072
นางสาวเนตรนภาธรรมนาม
x10111111111111xx111169417 
276022010073
นางสาวเบญจมาศรัตนะอุดม
x10111111111111xx110158817 
286022010074
นางสาวเยาวพาผาดี
x11110100011111xx111137617 
296022010075
นางสาวแคทรียาเค้าทอง
x11110111111111xx111169417 
306022010076
นางสาวโศรดาขุนรินชา
x11110101011111xx111148217 
316022010078
นางสาวปวีณาสาขา
x11111111011111xx111169417 
326022010080
นางสาวอารียาพันธ์คำ
x11111111111111xx1111710017 
336022010081
นางสาวรัชนีต้นสิน
x11111111111111xx1111710017 
346022010082
นางสาวเปรมฤดีผลดก
x11111111111111xx1111710017 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 89.45
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 89.45
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (89.45 + 89.45)/2 =ร้อยละ 89.45
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    34 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน