วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูทักษพร  จรลอง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16022010039
นางสาวรัญชนาแก่นจันทร์
1111111111111xx11x111710017 
26022010040
นางสาวรัตนาพุฒซ้อน
1111111111111xx11x111710017 
36022010041
นางสาววนัสนันท์ทองเหลี่ยม
1111111111111xx11x10169417 
46022010042
นางสาววรรณภาอรัญกูล
111d111111111xx11x1116.59717 
56022010043
นางสาววัลลภาคำเพียน
11dd111111111xx11x10158817 
66022010044
นางสาววิภาดาขันแก้ว
1111111111111xx11x111710017 
76022010045
นางสาววิลาสิณีคมขำ
1111111111111xx11x111710017 
86022010046
นางสาววิไลพรวังคีรี
1111111111111xx11x111710017 
96022010047
นางสาววิไลรัตน์ทองเทพ
1111111111111xx11x111710017 
106022010048
นางสาวสิรินภาวรพิมรัตน์
11d1111111111xx11x1116.59717 
116022010053
นางสาวสุดารัตน์ถนอมทอง
1111111111111xx11x111710017 
126022010054
นางสาวสุดารัตน์สุขสด
1111111111111xx11x111710017 
136022010055
นางสาวสุธัญญาทองอ่อน
1111111111111xx11x111710017 
146022010058
นางสาวสุนิตาเบ้างาม
1111111111111xx11x111710017 
156022010059
นางสาวสุภัสสรนาคูณ
1111111111111xx11x111710017 
166022010060
นางสาวสุภาดาหาแก้ว
1111111111111xx11x111710017 
176022010061
นางสาวสุภาวรรณพันธ์คำ
1111111101111xx11x11169417 
186022010062
นางสาวหทัยกาญจน์คูณภาค
11dd111111111xx11x10158817 
196022010063
นางสาวหทัยทิพย์บันลือ
d11d111111111xxd1x1014.58517 
206022010064
นางสาวอนุชิดาชินมาศ
1111111111111xx11x111710017 
216022010065
นางสาวอรทัยก้อนหิน
1111111111111xx11x111710017 
226022010066
นางสาวอรัญญาเต็มดี
111d111111111xx11x1116.59717 
236022010068
นางสาวอาธิติยาพุ่มจันทร์
1111111111111xx11x111710017 
246022010069
นายอานันต์บุญครอง
11d1111111111xx11x1116.59717 
256022010071
นางสาวอำพรวงศ์ตรี
1111111111111xx11x111710017 
266022010072
นางสาวเนตรนภาธรรมนาม
1111111111111xx11x111710017 
276022010073
นางสาวเบญจมาศรัตนะอุดม
1111111111111xx11x111710017 
286022010074
นางสาวเยาวพาผาดี
11d1111111111xx11x1015.59117 
296022010075
นางสาวแคทรียาเค้าทอง
1111111111111xx11x111710017 
306022010076
นางสาวโศรดาขุนรินชา
111d111111111xx01x1014.58517 
316022010078
นางสาวปวีณาสาขา
0110011111111xx01x11137617 
326022010080
นางสาวอารียาพันธ์คำ
11d1111111111xx11x1116.59717 
336022010081
นางสาวรัชนีต้นสิน
1111111111111xx11x111710017 
346022010082
นางสาวเปรมฤดีผลดก
1111111111111xx01x11169417 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 96.54
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 96.54
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (96.54 + 96.54)/2 =ร้อยละ 96.54
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    34 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน