วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูทักษพร  จรลอง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16022010039
นางสาวรัญชนาแก่นจันทร์
011001000033010!
26022010040
นางสาวรัตนาพุฒซ้อน
111111000066010 
36022010041
นางสาววนัสนันท์ทองเหลี่ยม
001001000022010!
46022010042
นางสาววรรณภาอรัญกูล
101011000044010!
56022010043
นางสาววัลลภาคำเพียน
000101000022010!
66022010044
นางสาววิภาดาขันแก้ว
111001000044010!
76022010045
นางสาววิลาสิณีคมขำ
111111000066010 
86022010046
นางสาววิไลพรวังคีรี
111111000066010 
96022010047
นางสาววิไลรัตน์ทองเทพ
011111000055010 
106022010048
นางสาวสิรินภาวรพิมรัตน์
111101000055010 
116022010053
นางสาวสุดารัตน์ถนอมทอง
111101000055010 
126022010054
นางสาวสุดารัตน์สุขสด
111111000066010 
136022010055
นางสาวสุธัญญาทองอ่อน
111111000066010 
146022010058
นางสาวสุนิตาเบ้างาม
111111000066010 
156022010059
นางสาวสุภัสสรนาคูณ
111111000066010 
166022010060
นางสาวสุภาดาหาแก้ว
111111000066010 
176022010061
นางสาวสุภาวรรณพันธ์คำ
111111000066010 
186022010062
นางสาวหทัยกาญจน์คูณภาค
111111000066010 
196022010063
นางสาวหทัยทิพย์บันลือ
011111000055010 
206022010064
นางสาวอนุชิดาชินมาศ
111111000066010 
216022010065
นางสาวอรทัยก้อนหิน
111111000066010 
226022010066
นางสาวอรัญญาเต็มดี
111101000055010 
236022010068
นางสาวอาธิติยาพุ่มจันทร์
011001000033010!
246022010069
นายอานันต์บุญครอง
111111000066010 
256022010071
นางสาวอำพรวงศ์ตรี
011101000044010!
266022010072
นางสาวเนตรนภาธรรมนาม
111111000066010 
276022010073
นางสาวเบญจมาศรัตนะอุดม
111111000066010 
286022010074
นางสาวเยาวพาผาดี
111101000055010 
296022010075
นางสาวแคทรียาเค้าทอง
111001000044010!
306022010076
นางสาวโศรดาขุนรินชา
101001000033010!
316022010078
นางสาวปวีณาสาขา
111111000066010 
326022010080
นางสาวอารียาพันธ์คำ
011111000055010 
336022010081
นางสาวรัชนีต้นสิน
111111000066010 
346022010082
นางสาวเปรมฤดีผลดก
111111000066010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 50.59
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 50.59
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (50.59 + 50.59)/2 =ร้อยละ 50.59
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     16 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    18 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    4 วัน
  : ได้แก่วัน 
 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   9 คน
 :ได้แก่  1     6022010039 นางสาวรัญชนา แก่นจันทร์
 2     6022010041 นางสาววนัสนันท์ ทองเหลี่ยม
 3     6022010042 นางสาววรรณภา อรัญกูล
 4     6022010043 นางสาววัลลภา คำเพียน
 5     6022010044 นางสาววิภาดา ขันแก้ว
 6     6022010068 นางสาวอาธิติยา พุ่มจันทร์
 7     6022010071 นางสาวอำพร วงศ์ตรี
 8     6022010075 นางสาวแคทรียา เค้าทอง
 9     6022010076 นางสาวโศรดา ขุนรินชา