วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูทักษพร  จรลอง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16022010039
นางสาวรัญชนาแก่นจันทร์
11111111111111111001189020 
26022010040
นางสาวรัตนาพุฒซ้อน
111111111111111111112010020 
36022010041
นางสาววนัสนันท์ทองเหลี่ยม
01111111000101010011126020 
46022010042
นางสาววรรณภาอรัญกูล
11111111111111011111199520 
56022010043
นางสาววัลลภาคำเพียน
1100010100010101100194520!
66022010044
นางสาววิภาดาขันแก้ว
11111111111111111001189020 
76022010045
นางสาววิลาสิณีคมขำ
11111111110111111101189020 
86022010046
นางสาววิไลพรวังคีรี
11111111111111101111199520 
96022010047
นางสาววิไลรัตน์ทองเทพ
11111111111111111101199520 
106022010048
นางสาวสิรินภาวรพิมรัตน์
11110d1111010111110115.57820 
116022010053
นางสาวสุดารัตน์ถนอมทอง
111111111111111111112010020 
126022010054
นางสาวสุดารัตน์สุขสด
11001111111111111111189020 
136022010055
นางสาวสุธัญญาทองอ่อน
11111111110111111101189020 
146022010058
นางสาวสุนิตาเบ้างาม
111111111111111111112010020 
156022010059
นางสาวสุภัสสรนาคูณ
111111111111111111112010020 
166022010060
นางสาวสุภาดาหาแก้ว
111111111111111111112010020 
176022010061
นางสาวสุภาวรรณพันธ์คำ
111111111111111111112010020 
186022010062
นางสาวหทัยกาญจน์คูณภาค
11101111001111111011168020 
196022010063
นางสาวหทัยทิพย์บันลือ
11111111010100111101157520 
206022010064
นางสาวอนุชิดาชินมาศ
11111111111111111101199520 
216022010065
นางสาวอรทัยก้อนหิน
11111111101111111111199520 
226022010066
นางสาวอรัญญาเต็มดี
11111111101110011101168020 
236022010068
นางสาวอาธิติยาพุ่มจันทร์
11111111111110111001178520 
246022010069
นายอานันต์บุญครอง
111111111111111111112010020 
256022010071
นางสาวอำพรวงศ์ตรี
11111111101110111101178520 
266022010072
นางสาวเนตรนภาธรรมนาม
011d011101111011110114.57320 
276022010073
นางสาวเบญจมาศรัตนะอุดม
111111111111111111112010020 
286022010074
นางสาวเยาวพาผาดี
11111111101111011011178520 
296022010075
นางสาวแคทรียาเค้าทอง
11111d1111111111100117.58820 
306022010076
นางสาวโศรดาขุนรินชา
11101111001111111011168020 
316022010078
นางสาวปวีณาสาขา
11101111111111110111189020 
326022010080
นางสาวอารียาพันธ์คำ
11111111101111111111199520 
336022010081
นางสาวรัชนีต้นสิน
11111111101111111101189020 
346022010082
นางสาวเปรมฤดีผลดก
111111111111111111112010020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 88.6
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 88.6
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (88.6 + 88.6)/2 =ร้อยละ 88.6
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    33 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6022010043 นางสาววัลลภา คำเพียน