วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูทักษพร  จรลอง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16022010039
นางสาวรัญชนาแก่นจันทร์
xd1d11x1111111111111179418 
26022010040
นางสาวรัตนาพุฒซ้อน
x11111x11111111111111810018 
36022010041
นางสาววนัสนันท์ทองเหลี่ยม
x11111x1011011111111168918 
46022010042
นางสาววรรณภาอรัญกูล
x11111x11111111111111810018 
56022010043
นางสาววัลลภาคำเพียน
x1d111x011110d11dddd137218 
66022010044
นางสาววิภาดาขันแก้ว
xd1111x11111111111d1179418 
76022010045
นางสาววิลาสิณีคมขำ
x11111x11111111111d117.59718 
86022010046
นางสาววิไลพรวังคีรี
x11111x1011111111111179418 
96022010047
นางสาววิไลรัตน์ทองเทพ
x11111x111111111d1d1179418 
106022010048
นางสาวสิรินภาวรพิมรัตน์
x11111x0101111ddd1dd13.57518 
116022010053
นางสาวสุดารัตน์ถนอมทอง
x111d1x1110111d11111168918 
126022010054
นางสาวสุดารัตน์สุขสด
xd1111x10111111111d1168918 
136022010055
นางสาวสุธัญญาทองอ่อน
x11111x11111111111d117.59718 
146022010058
นางสาวสุนิตาเบ้างาม
x11111x11111111111d117.59718 
156022010059
นางสาวสุภัสสรนาคูณ
x11111x11111111111111810018 
166022010060
นางสาวสุภาดาหาแก้ว
x11111x11111111111111810018 
176022010061
นางสาวสุภาวรรณพันธ์คำ
x11d11x111111111111117.59718 
186022010062
นางสาวหทัยกาญจน์คูณภาค
x11111x1111111111dd1179418 
196022010063
นางสาวหทัยทิพย์บันลือ
xddd11x1011001d11dd1126718 
206022010064
นางสาวอนุชิดาชินมาศ
x11111x11111111111111810018 
216022010065
นางสาวอรทัยก้อนหิน
x11111x1101111111111179418 
226022010066
นางสาวอรัญญาเต็มดี
xd1111x110111111111116.59218 
236022010068
นางสาวอาธิติยาพุ่มจันทร์
xddd11x111111111111116.59218 
246022010069
นายอานันต์บุญครอง
x11111x11111111111111810018 
256022010071
นางสาวอำพรวงศ์ตรี
xd1111x110111111111116.59218 
266022010072
นางสาวเนตรนภาธรรมนาม
x11111x0011000111dd0116118 
276022010073
นางสาวเบญจมาศรัตนะอุดม
x11111x11111111111111810018 
286022010074
นางสาวเยาวพาผาดี
x1d111x110111111111116.59218 
296022010075
นางสาวแคทรียาเค้าทอง
xd1111x101111111111116.59218 
306022010076
นางสาวโศรดาขุนรินชา
x11111x1111111111dd1179418 
316022010078
นางสาวปวีณาสาขา
x1d111x110111111111116.59218 
326022010080
นางสาวอารียาพันธ์คำ
x11111x1101111111111179418 
336022010081
นางสาวรัชนีต้นสิน
x11110x1101111111111168918 
346022010082
นางสาวเปรมฤดีผลดก
x11111x11111111111111810018 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 91.91
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 91.91
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (91.91 + 91.91)/2 =ร้อยละ 91.91
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    34 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน