วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูทัศน์ญา  ทองพิทักษ์] และ [ครูทักษพร จรลอง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 8 ก.ค. 2562  อ : 9 ก.ค. 2562  พ : 10 ก.ค. 2562  ฤ : 11 ก.ค. 2562  ศ : 12 ก.ค. 2562  จ : 15 ก.ค. 2562  อ : 16 ก.ค. 2562  พ : 17 ก.ค. 2562  ฤ : 18 ก.ค. 2562  ศ : 19 ก.ค. 2562  จ : 22 ก.ค. 2562  อ : 23 ก.ค. 2562  พ : 24 ก.ค. 2562  ฤ : 25 ก.ค. 2562  ศ : 26 ก.ค. 2562  จ : 29 ก.ค. 2562  อ : 30 ก.ค. 2562  พ : 31 ก.ค. 2562  ฤ : 1 ส.ค. 2562  ศ : 2 ส.ค. 2562
16022010001
นางสาวกชกรฝอยทอง
000000xx0000000x00000-17 
26022010002
นางสาวกนกวรรณคำสวัสดิ์
000000xx0000000x00000-17 
36022010003
นางสาวกนกวรรณปิ่นมณี
000000xx0000000x00000-17 
46022010005
นางสาวกวินทิพย์บุญวัง
000000xx0000000x00000-17 
56022010006
นางสาวกัญญาณีเกษียร
000000xx0000000x00000-17 
66022010007
นางสาวจันทร์เพ็ญต้นโพธิ์
000000xx0000000x00000-17 
76022010008
นางสาวจิตติมากอบทอง
000000xx0000000x00000-17 
86022010009
นางสาวจินดาพรแสนสีสงฆ์
000000xx0000000x00000-17 
96022010010
นางสาวจิราพรมากดี
000000xx0000000x00000-17 
106022010011
นางสาวจีรภาแสงทอง
000000xx0000000x00000-17 
116022010012
นางสาวชลธิชาบุญอุ้ย
000000xx0000000x00000-17 
126022010013
นางสาวชไมพรสายยืน
000000xx0000000x00000-17 
136022010015
นางสาวฐิติยาเสือเดช
000000xx0000000x00000-17 
146022010016
นางสาวมินตราสุกใส
000000xx0000000x00000-17 
156022010017
นางสาวดาราวรรณสุรันต์
000000xx0000000x00000-17 
166022010018
นางสาวทัศนีย์ท่อนทอง
000000xx0000000x00000-17 
176022010019
นางสาวทิพวรรณหงษ์สามารถ
000000xx0000000x00000-17 
186022010020
นางสาวนริศราบุญวัง
000000xx0000000x00000-17 
196022010021
นางสาวนันธิยาสีดา
000000xx0000000x00000-17 
206022010022
นางสาวปณิดาบุญจริง
000000xx0000000x00000-17 
216022010023
นางสาวปทุมทิพย์ธรรมรักษ์
000000xx0000000x00000-17 
226022010024
นางสาวปภัสสรสิงห์เรือง
000000xx0000000x00000-17 
236022010025
นางสาวปรางทิพย์ดวงจำปา
000000xx0000000x00000-17 
246022010026
นางสาวปราณีพจชนะ
000000xx0000000x00000-17 
256022010027
นายปริญญาพึ่งพา
000000xx0000000x00000-17 
266022010028
นางสาวปริศนาพูนกระโทก
000000xx0000000x00000-17 
276022010029
นางสาวปวีณาเดชฤทธิ์
000000xx0000000x00000-17 
286022010030
นางสาวปาลิตาแสงเขียว
000000xx0000000x00000-17 
296022010031
นางสาวปิยวรรรณคำงาม
000000xx0000000x00000-17 
306022010033
นางสาวพรรภัทษากองแก้ว
000000xx0000000x00000-17 
316022010034
นางสาวพัชรินทร์กิ่งจันทร์
000000xx0000000x00000-17 
326022010035
นางสาวมัทนาษาสมชัย
000000xx0000000x00000-17 
336022010036
นางสาวมานิตาศรีจำปา
000000xx0000000x00000-17 
346022010037
นางสาวรจนาจันทร์สอน
000000xx0000000x00000-17 
356022010038
นางสาวรัชนีศรีพิกุล
000000xx0000000x00000-17 
366022010077
นางสาวนิตยาสมพงค์
000000xx0000000x00000-17 
376022010079
นางสาวสุธิดาผิวผ่อง
000000xx0000000x00000-17 
386022010083
นางสาวทิพวรรณแสงอาจ
000000xx0000000x00000-17 
396022010085
นางสาวณัฐกานต์ซึ่งพรม
000000xx0000000x00000-17 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 582 d=สาย
Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 656
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 0
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 0
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (0 + 0)/2 =ร้อยละ 0
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    17 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ8 ก.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ9 ก.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ10 ก.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ11 ก.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ12 ก.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ15 ก.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ18 ก.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ19 ก.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ22 ก.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ23 ก.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ24 ก.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ25 ก.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ26 ก.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ30 ก.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ31 ก.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ1 ส.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ2 ส.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน