วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูทัศน์ญา  ทองพิทักษ์] และ [ครูทักษพร จรลอง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16022010001
นางสาวกชกรฝอยทอง
1111111111111xx11x111710017 
26022010002
นางสาวกนกวรรณคำสวัสดิ์
1111101100111xx01x11137617 
36022010003
นางสาวกนกวรรณปิ่นมณี
1111111111111xx11x111710017 
46022010005
นางสาวกวินทิพย์บุญวัง
1111111111110xx11x11169417 
56022010006
นางสาวกัญญาณีเกษียร
1111111111111xx11x111710017 
66022010007
นางสาวจันทร์เพ็ญต้นโพธิ์
1111111111111xx11x111710017 
76022010008
นางสาวจิตติมากอบทอง
1111111110111xx11x11169417 
86022010009
นางสาวจินดาพรแสนสีสงฆ์
1111111111111xx11x111710017 
96022010010
นางสาวจิราพรมากดี
1111111101111xx11x11169417 
106022010011
นางสาวจีรภาแสงทอง
1111111111111xx11x111710017 
116022010012
นางสาวชลธิชาบุญอุ้ย
1111111110111xx11x11169417 
126022010013
นางสาวชไมพรสายยืน
1111111100111xx11x11158817 
136022010015
นางสาวฐิติยาเสือเดช
1111111110111xx11x11169417 
146022010016
นางสาวมินตราสุกใส
1111111101111xx11x11169417 
156022010017
นางสาวดาราวรรณสุรันต์
1111111110111xx11x11169417 
166022010018
นางสาวทัศนีย์ท่อนทอง
1111111111111xx11x111710017 
176022010019
นางสาวทิพวรรณหงษ์สามารถ
1111111111111xx11x111710017 
186022010020
นางสาวนริศราบุญวัง
1111111111111xx11x111710017 
196022010021
นางสาวนันธิยาสีดา
1111011101110xx01x11137617 
206022010022
นางสาวปณิดาบุญจริง
1111111111111xx11x111710017 
216022010023
นางสาวปทุมทิพย์ธรรมรักษ์
1111111111111xx11x111710017 
226022010024
นางสาวปภัสสรสิงห์เรือง
1111111111111xx11x111710017 
236022010025
นางสาวปรางทิพย์ดวงจำปา
1111111111111xx11x111710017 
246022010026
นางสาวปราณีพจชนะ
1111111110111xx11x11169417 
256022010027
นายปริญญาพึ่งพา
1111011111111xx11x11169417 
266022010028
นางสาวปริศนาพูนกระโทก
1111111110111xx11x11169417 
276022010029
นางสาวปวีณาเดชฤทธิ์
1111111111111xx11x111710017 
286022010030
นางสาวปาลิตาแสงเขียว
1111111111111xx11x111710017 
296022010031
นางสาวปิยวรรรณคำงาม
1111111111111xx11x111710017 
306022010033
นางสาวพรรภัทษากองแก้ว
1111111111111xx11x111710017 
316022010034
นางสาวพัชรินทร์กิ่งจันทร์
1111111111111xx11x111710017 
326022010035
นางสาวมัทนาษาสมชัย
1111111110111xx11x11169417 
336022010036
นางสาวมานิตาศรีจำปา
1111111111111xx11x111710017 
346022010037
นางสาวรจนาจันทร์สอน
1111111111111xx11x111710017 
356022010038
นางสาวรัชนีศรีพิกุล
1111111111111xx11x111710017 
366022010077
นางสาวนิตยาสมพงค์
1111111111111xx11x111710017 
376022010079
นางสาวสุธิดาผิวผ่อง
1111111111111xx11x111710017 
386022010083
นางสาวทิพวรรณแสงอาจ
1111111111111xx11x111710017 
396022010085
นางสาวณัฐกานต์ซึ่งพรม
1111111111111xx11x111710017 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 96.83
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 96.83
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (96.83 + 96.83)/2 =ร้อยละ 96.83
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    39 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน