วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูทัศน์ญา  ทองพิทักษ์] และ [ครูทักษพร จรลอง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16022010001
นางสาวกชกรฝอยทอง
111110000055010 
26022010002
นางสาวกนกวรรณคำสวัสดิ์
111110000055010 
36022010003
นางสาวกนกวรรณปิ่นมณี
111110000055010 
46022010005
นางสาวกวินทิพย์บุญวัง
111110000055010 
56022010006
นางสาวกัญญาณีเกษียร
111110000055010 
66022010007
นางสาวจันทร์เพ็ญต้นโพธิ์
111110000055010 
76022010008
นางสาวจิตติมากอบทอง
111110000055010 
86022010009
นางสาวจินดาพรแสนสีสงฆ์
1111d000004.54510!
96022010010
นางสาวจิราพรมากดี
111010000044010!
106022010011
นางสาวจีรภาแสงทอง
111110000055010 
116022010012
นางสาวชลธิชาบุญอุ้ย
111110000055010 
126022010013
นางสาวชไมพรสายยืน
111010000044010!
136022010015
นางสาวฐิติยาเสือเดช
111110000055010 
146022010016
นางสาวมินตราสุกใส
111110000055010 
156022010017
นางสาวดาราวรรณสุรันต์
111110000055010 
166022010018
นางสาวทัศนีย์ท่อนทอง
111110000055010 
176022010019
นางสาวทิพวรรณหงษ์สามารถ
111110000055010 
186022010020
นางสาวนริศราบุญวัง
111110000055010 
196022010021
นางสาวนันธิยาสีดา
111010000044010!
206022010022
นางสาวปณิดาบุญจริง
111000000033010!
216022010023
นางสาวปทุมทิพย์ธรรมรักษ์
111110000055010 
226022010024
นางสาวปภัสสรสิงห์เรือง
111110000055010 
236022010025
นางสาวปรางทิพย์ดวงจำปา
111000000033010!
246022010026
นางสาวปราณีพจชนะ
111110000055010 
256022010027
นายปริญญาพึ่งพา
111010000044010!
266022010028
นางสาวปริศนาพูนกระโทก
111110000055010 
276022010029
นางสาวปวีณาเดชฤทธิ์
111110000055010 
286022010030
นางสาวปาลิตาแสงเขียว
111110000055010 
296022010031
นางสาวปิยวรรรณคำงาม
111100000044010!
306022010033
นางสาวพรรภัทษากองแก้ว
111100000044010!
316022010034
นางสาวพัชรินทร์กิ่งจันทร์
111110000055010 
326022010035
นางสาวมัทนาษาสมชัย
111010000044010!
336022010036
นางสาวมานิตาศรีจำปา
111110000055010 
346022010037
นางสาวรจนาจันทร์สอน
111110000055010 
356022010038
นางสาวรัชนีศรีพิกุล
111110000055010 
366022010077
นางสาวนิตยาสมพงค์
111110000055010 
376022010079
นางสาวสุธิดาผิวผ่อง
111010000044010!
386022010083
นางสาวทิพวรรณแสงอาจ
111110000055010 
396022010085
นางสาวณัฐกานต์ซึ่งพรม
111110000055010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 46.79
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 46.79
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (46.79 + 46.79)/2 =ร้อยละ 46.79
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     39 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   11 คน
 :ได้แก่  1     6022010009 นางสาวจินดาพร แสนสีสงฆ์
 2     6022010010 นางสาวจิราพร มากดี
 3     6022010013 นางสาวชไมพร สายยืน
 4     6022010021 นางสาวนันธิยา สีดา
 5     6022010022 นางสาวปณิดา บุญจริง
 6     6022010025 นางสาวปรางทิพย์ ดวงจำปา
 7     6022010027 นายปริญญา พึ่งพา
 8     6022010031 นางสาวปิยวรรรณ คำงาม
 9     6022010033 นางสาวพรรภัทษา กองแก้ว
 10     6022010035 นางสาวมัทนาษา สมชัย
 11     6022010079 นางสาวสุธิดา ผิวผ่อง