วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูทัศน์ญา  ทองพิทักษ์] และ [ครูทักษพร จรลอง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16022010001
นางสาวกชกรฝอยทอง
111111111111111111112010020 
26022010002
นางสาวกนกวรรณคำสวัสดิ์
111111111111111111112010020 
36022010003
นางสาวกนกวรรณปิ่นมณี
111111111111111111112010020 
46022010005
นางสาวกวินทิพย์บุญวัง
111111111111111111112010020 
56022010006
นางสาวกัญญาณีเกษียร
111111111111111111112010020 
66022010007
นางสาวจันทร์เพ็ญต้นโพธิ์
111111111111111111112010020 
76022010008
นางสาวจิตติมากอบทอง
111111111111111111112010020 
86022010009
นางสาวจินดาพรแสนสีสงฆ์
111111111111111111112010020 
96022010010
นางสาวจิราพรมากดี
111111111111111111112010020 
106022010011
นางสาวจีรภาแสงทอง
111111111111111111112010020 
116022010012
นางสาวชลธิชาบุญอุ้ย
111111111111111111112010020 
126022010013
นางสาวชไมพรสายยืน
111111111111111111112010020 
136022010015
นางสาวฐิติยาเสือเดช
111111111111111111112010020 
146022010016
นางสาวมินตราสุกใส
11111111110111111111199520 
156022010017
นางสาวดาราวรรณสุรันต์
111111111111111111112010020 
166022010018
นางสาวทัศนีย์ท่อนทอง
111111111111111111112010020 
176022010019
นางสาวทิพวรรณหงษ์สามารถ
111111111111111111112010020 
186022010020
นางสาวนริศราบุญวัง
111111111111111111112010020 
196022010021
นางสาวนันธิยาสีดา
111111111111111111112010020 
206022010022
นางสาวปณิดาบุญจริง
111111111111111111112010020 
216022010023
นางสาวปทุมทิพย์ธรรมรักษ์
111111111111111111112010020 
226022010024
นางสาวปภัสสรสิงห์เรือง
111111111111111111112010020 
236022010025
นางสาวปรางทิพย์ดวงจำปา
111111111111111111112010020 
246022010026
นางสาวปราณีพจชนะ
111111111111111111112010020 
256022010027
นายปริญญาพึ่งพา
11111111111111111011199520 
266022010028
นางสาวปริศนาพูนกระโทก
111111111111111111112010020 
276022010029
นางสาวปวีณาเดชฤทธิ์
111111111111111111112010020 
286022010030
นางสาวปาลิตาแสงเขียว
111111111111111111112010020 
296022010031
นางสาวปิยวรรรณคำงาม
11111111110111011111189020 
306022010033
นางสาวพรรภัทษากองแก้ว
111111111111111111112010020 
316022010034
นางสาวพัชรินทร์กิ่งจันทร์
111111111111111111112010020 
326022010035
นางสาวมัทนาษาสมชัย
111111111111111111112010020 
336022010036
นางสาวมานิตาศรีจำปา
111111111111111111112010020 
346022010037
นางสาวรจนาจันทร์สอน
111111111111111111112010020 
356022010038
นางสาวรัชนีศรีพิกุล
11111111110111111111199520 
366022010077
นางสาวนิตยาสมพงค์
111111111111111111112010020 
376022010079
นางสาวสุธิดาผิวผ่อง
111111111111111111112010020 
386022010083
นางสาวทิพวรรณแสงอาจ
111111111111111111112010020 
396022010085
นางสาวณัฐกานต์ซึ่งพรม
11111111110111111111199520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 99.23
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 99.23
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (99.23 + 99.23)/2 =ร้อยละ 99.23
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    39 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน