วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูทัศน์ญา  ทองพิทักษ์] และ [ครูทักษพร จรลอง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16022010001
นางสาวกชกรฝอยทอง
x11111x11111111111111810018 
26022010002
นางสาวกนกวรรณคำสวัสดิ์
x11111x1111110111111179418 
36022010003
นางสาวกนกวรรณปิ่นมณี
x11111x11111111111111810018 
46022010005
นางสาวกวินทิพย์บุญวัง
x11111x11111111111111810018 
56022010006
นางสาวกัญญาณีเกษียร
x11111x11111111111111810018 
66022010007
นางสาวจันทร์เพ็ญต้นโพธิ์
x11111x11111111111111810018 
76022010008
นางสาวจิตติมากอบทอง
x11111x11111111111111810018 
86022010009
นางสาวจินดาพรแสนสีสงฆ์
x11111x11111111111111810018 
96022010010
นางสาวจิราพรมากดี
x10001x0101111111111137218 
106022010011
นางสาวจีรภาแสงทอง
x11111x11111111111111810018 
116022010012
นางสาวชลธิชาบุญอุ้ย
x11111x11111111111111810018 
126022010013
นางสาวชไมพรสายยืน
x11010x0111111111111158318 
136022010015
นางสาวฐิติยาเสือเดช
x11111x11111111111111810018 
146022010016
นางสาวมินตราสุกใส
x11111x11111111111111810018 
156022010017
นางสาวดาราวรรณสุรันต์
x11111x11111111111111810018 
166022010018
นางสาวทัศนีย์ท่อนทอง
x11111x11111111111111810018 
176022010019
นางสาวทิพวรรณหงษ์สามารถ
x11111x11111111111111810018 
186022010020
นางสาวนริศราบุญวัง
x11111x11111111111111810018 
196022010021
นางสาวนันธิยาสีดา
x10111x0111110010111137218 
206022010022
นางสาวปณิดาบุญจริง
x11111x11111111111111810018 
216022010023
นางสาวปทุมทิพย์ธรรมรักษ์
x11111x11111111111111810018 
226022010024
นางสาวปภัสสรสิงห์เรือง
x11111x11111111111111810018 
236022010025
นางสาวปรางทิพย์ดวงจำปา
x11111x11111111111111810018 
246022010026
นางสาวปราณีพจชนะ
x11111x11111111111111810018 
256022010027
นายปริญญาพึ่งพา
x11111x11111111111111810018 
266022010028
นางสาวปริศนาพูนกระโทก
x11011x1111111111111179418 
276022010029
นางสาวปวีณาเดชฤทธิ์
x11011x1111111111111179418 
286022010030
นางสาวปาลิตาแสงเขียว
x11111x11111111111111810018 
296022010031
นางสาวปิยวรรรณคำงาม
x10000x0111110011111116118 
306022010033
นางสาวพรรภัทษากองแก้ว
x11111x11111111111111810018 
316022010034
นางสาวพัชรินทร์กิ่งจันทร์
x11111x11111111111111810018 
326022010035
นางสาวมัทนาษาสมชัย
x11001x1111111111111168918 
336022010036
นางสาวมานิตาศรีจำปา
x11111x11111111111111810018 
346022010037
นางสาวรจนาจันทร์สอน
x11111x11111111111111810018 
356022010038
นางสาวรัชนีศรีพิกุล
x11111x11111111111111810018 
366022010077
นางสาวนิตยาสมพงค์
x11001x1111111111111168918 
376022010079
นางสาวสุธิดาผิวผ่อง
x11111x11111111111111810018 
386022010083
นางสาวทิพวรรณแสงอาจ
x11111x11111111111111810018 
396022010085
นางสาวณัฐกานต์ซึ่งพรม
x11011x1111111111111179418 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 96.01
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 96.01
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (96.01 + 96.01)/2 =ร้อยละ 96.01
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    39 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน