วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูตฤณกร  จันทร์นวม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16021280001
นางสาวกัญญารัตน์ธงศิลา
x11110010010010xx01195317 
26021280002
นางสาวกัลยาณีเข็มรักษ์
x01011111111100xx000105917 
36021280003
นางสาวกาญจนาขลุ่ยแก้ว
x11110011111100xx100116517 
46021280005
นายทรัพย์สถิตย์อูบทอง
x00011001100100xx00163517!
56021280007
นายธีระค่ำคูณ
x10110111110010xx001105917 
66021280008
นางสาวประภัสศรบุญชิต
x11110111110110xx111148217 
76021280009
นายพิพัฒน์ชุมใหญ่
x11111111110110xx111158817 
86021280010
นายพิเชษฐ์แสนโสม
x10111001011110xx011116517 
96021280011
นางสาวยุพินไพศรี
x11011001111110xx000105917 
106021280012
นายราเชนท์พูลทอง
x11011111111100xx101137617 
116021280013
นางสาวรุ่งทิวาแสงทอง
x11010011100110xx01095317 
126021280014
นายวิชญ์พลแสนทวีสุข
x11111111101100xx111148217 
136021280015
นางสาวศิริลักษณ์ทองพิทักษ์
x01111111111110xx011148217 
146021280016
นายสุทธิพงษ์สอนสา
x11111111111110xx101158817 
156021280017
นางสาวสุนิสาโชคดี
x11111111111110xx011158817 
166021280018
นางสาวอรินดากิ่งทอง
x11011111111110xx110148217 
176021280019
นางสาวอริสาทองพิมพ์
x11111111111100xx001137617 
186021280020
นางสาวอานุธิดาสมใส
x11011111111110xx111158817 
196021280021
นางสาวปัตธิพรแนนเคน
x11110111101100xx111137617 
206021280024
นางสาววราภรณ์จากรัมย์
x01011100100100xx00174117!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 70
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 70
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (70 + 70)/2 =ร้อยละ 70
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     7 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    13 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ28 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6021280005 นายทรัพย์สถิตย์ อูบทอง
 2     6021280024 นางสาววราภรณ์ จากรัมย์