วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูตฤณกร  จันทร์นวม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16021280001
นางสาวกัญญารัตน์ธงศิลา
1011101110111xx11x11148217 
26021280002
นางสาวกัลยาณีเข็มรักษ์
1111111111111xx11x111710017 
36021280003
นางสาวกาญจนาขลุ่ยแก้ว
1111111111001xx11x11158817 
46021280005
นายทรัพย์สถิตย์อูบทอง
1001000111001xx01x1195317 
56021280007
นายธีระค่ำคูณ
0000000011001xx01x1163517!
66021280008
นางสาวประภัสศรบุญชิต
1111111111111xx11x111710017 
76021280009
นายพิพัฒน์ชุมใหญ่
1111111110111xx11x11169417 
86021280010
นายพิเชษฐ์แสนโสม
001011011010dxx01x108.55017 
96021280011
นางสาวยุพินไพศรี
1000000110000xx01x0152917!
106021280012
นายราเชนท์พูลทอง
0101000111101xx01x11105917 
116021280013
นางสาวรุ่งทิวาแสงทอง
1001110111001xx11x10116517 
126021280014
นายวิชญ์พลแสนทวีสุข
1111111111111xx11x111710017 
136021280015
นางสาวศิริลักษณ์ทองพิทักษ์
0011111111101xx11x11148217 
146021280016
นายสุทธิพงษ์สอนสา
1111101111011xx01x11148217 
156021280017
นางสาวสุนิสาโชคดี
1111111111101xx11x11169417 
166021280018
นางสาวอรินดากิ่งทอง
1111101110001xx01x11127117 
176021280019
นางสาวอริสาทองพิมพ์
1101111110101xx01x11137617 
186021280020
นางสาวอานุธิดาสมใส
1111111111101xx11x11169417 
196021280021
นางสาวปัตธิพรแนนเคน
1011101110111xx11x11148217 
206021280024
นางสาววราภรณ์จากรัมย์
0100100111101xx01x0195317 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 74.56
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 74.56
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (74.56 + 74.56)/2 =ร้อยละ 74.56
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     6 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    14 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6021280007 นายธีระ ค่ำคูณ
 2     6021280011 นางสาวยุพิน ไพศรี