วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูตฤณกร  จันทร์นวม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16021280001
นางสาวกัญญารัตน์ธงศิลา
111000000033010!
26021280002
นางสาวกัลยาณีเข็มรักษ์
111100000044010!
36021280003
นางสาวกาญจนาขลุ่ยแก้ว
111100000044010!
46021280005
นายทรัพย์สถิตย์อูบทอง
111100000044010!
56021280007
นายธีระค่ำคูณ
1d100000002.52510!
66021280008
นางสาวประภัสศรบุญชิต
011100000033010!
76021280009
นายพิพัฒน์ชุมใหญ่
111110000055010 
86021280010
นายพิเชษฐ์แสนโสม
011110000044010!
96021280011
นางสาวยุพินไพศรี
0d11d0000033010!
106021280012
นายราเชนท์พูลทอง
111110000055010 
116021280013
นางสาวรุ่งทิวาแสงทอง
0111d000003.53510!
126021280014
นายวิชญ์พลแสนทวีสุข
111110000055010 
136021280015
นางสาวศิริลักษณ์ทองพิทักษ์
111100000044010!
146021280016
นายสุทธิพงษ์สอนสา
111110000055010 
156021280017
นางสาวสุนิสาโชคดี
111100000044010!
166021280018
นางสาวอรินดากิ่งทอง
111000000033010!
176021280019
นางสาวอริสาทองพิมพ์
011100000033010!
186021280020
นางสาวอานุธิดาสมใส
111100000044010!
196021280021
นางสาวปัตธิพรแนนเคน
111100000044010!
206021280024
นางสาววราภรณ์จากรัมย์
011100000033010!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 38
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 38
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (38 + 38)/2 =ร้อยละ 38
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     20 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   16 คน
 :ได้แก่  1     6021280001 นางสาวกัญญารัตน์ ธงศิลา
 2     6021280002 นางสาวกัลยาณี เข็มรักษ์
 3     6021280003 นางสาวกาญจนา ขลุ่ยแก้ว
 4     6021280005 นายทรัพย์สถิตย์ อูบทอง
 5     6021280007 นายธีระ ค่ำคูณ
 6     6021280008 นางสาวประภัสศร บุญชิต
 7     6021280010 นายพิเชษฐ์ แสนโสม
 8     6021280011 นางสาวยุพิน ไพศรี
 9     6021280013 นางสาวรุ่งทิวา แสงทอง
 10     6021280015 นางสาวศิริลักษณ์ ทองพิทักษ์
 11     6021280017 นางสาวสุนิสา โชคดี
 12     6021280018 นางสาวอรินดา กิ่งทอง
 13     6021280019 นางสาวอริสา ทองพิมพ์
 14     6021280020 นางสาวอานุธิดา สมใส
 15     6021280021 นางสาวปัตธิพร แนนเคน
 16     6021280024 นางสาววราภรณ์ จากรัมย์