วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูตฤณกร  จันทร์นวม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16021280001
นางสาวกัญญารัตน์ธงศิลา
00010111111101101111147020 
26021280002
นางสาวกัลยาณีเข็มรักษ์
11100111111011111111178520 
36021280003
นางสาวกาญจนาขลุ่ยแก้ว
11110111100111111011168020 
46021280005
นายทรัพย์สถิตย์อูบทอง
11000011111101111111157520 
56021280007
นายธีระค่ำคูณ
0101000111000000101184020!
66021280008
นางสาวประภัสศรบุญชิต
11100111111111111111189020 
76021280009
นายพิพัฒน์ชุมใหญ่
11110111110011111111178520 
86021280010
นายพิเชษฐ์แสนโสม
11000111111101011111157520 
96021280011
นางสาวยุพินไพศรี
00110011110111101111147020 
106021280012
นายราเชนท์พูลทอง
01100111111111111111178520 
116021280013
นางสาวรุ่งทิวาแสงทอง
10000111101110101111136520 
126021280014
นายวิชญ์พลแสนทวีสุข
11110011111011111011168020 
136021280015
นางสาวศิริลักษณ์ทองพิทักษ์
11110111111011111111189020 
146021280016
นายสุทธิพงษ์สอนสา
11110111111111111111199520 
156021280017
นางสาวสุนิสาโชคดี
11110111111101011111178520 
166021280018
นางสาวอรินดากิ่งทอง
11100111110011101111157520 
176021280019
นางสาวอริสาทองพิมพ์
11110111111111101111189020 
186021280020
นางสาวอานุธิดาสมใส
11110111111111111111199520 
196021280021
นางสาวปัตธิพรแนนเคน
11110111011111101011168020 
206021280024
นางสาววราภรณ์จากรัมย์
01110111011111111111178520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 79.75
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 79.75
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (79.75 + 79.75)/2 =ร้อยละ 79.75
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    19 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ11 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6021280007 นายธีระ ค่ำคูณ