วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูตฤณกร  จันทร์นวม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16021280001
นางสาวกัญญารัตน์ธงศิลา
x11110x0111001010011116118 
26021280002
นางสาวกัลยาณีเข็มรักษ์
x11111x1111111101110168918 
36021280003
นางสาวกาญจนาขลุ่ยแก้ว
x11111x1111111011111179418 
46021280005
นายทรัพย์สถิตย์อูบทอง
x11d00x111111110110113.57518 
56021280007
นายธีระค่ำคูณ
x0dd10x111111100000095018 
66021280008
นางสาวประภัสศรบุญชิต
x11111x0111111111011168918 
76021280009
นายพิพัฒน์ชุมใหญ่
x10011x1111111111111168918 
86021280010
นายพิเชษฐ์แสนโสม
x01101x011100001000184418!
96021280011
นางสาวยุพินไพศรี
x10101x1111111111011158318 
106021280012
นายราเชนท์พูลทอง
x1dd11x1111111001101147818 
116021280013
นางสาวรุ่งทิวาแสงทอง
x11101x0111101010010116118 
126021280014
นายวิชญ์พลแสนทวีสุข
x11111x1111111111101179418 
136021280015
นางสาวศิริลักษณ์ทองพิทักษ์
x1d111x011111111011115.58618 
146021280016
นายสุทธิพงษ์สอนสา
x0dd11x1111111101111158318 
156021280017
นางสาวสุนิสาโชคดี
x11110x0111011111111158318 
166021280018
นางสาวอรินดากิ่งทอง
x1d111x111111101110115.58618 
176021280019
นางสาวอริสาทองพิมพ์
x11111x0111001111111158318 
186021280020
นางสาวอานุธิดาสมใส
x11111x0111111111111179418 
196021280021
นางสาวปัตธิพรแนนเคน
x11111x1111011111111179418 
206021280024
นางสาววราภรณ์จากรัมย์
x11100x1111100111010126718 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 79.31
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 79.31
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (79.31 + 79.31)/2 =ร้อยละ 79.31
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    18 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6021280010 นายพิเชษฐ์ แสนโสม