วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกฤษณ์นพัฒน์  ไชยมาตร์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16021050021
นายภาณุวัฒน์วรรณจิตร
x10001001110111xx01095317 
26021050022
นายฤทธิไกรมั่นวงค์
x11111111111111xx1111710017 
36021050024
นายวิศรุตธานี
x11111111111111xx1111710017 
46021050025
นายสมปรารถนาชุมนวน
x11111111111111xx1111710017 
56021050026
นายสุภากรณ์ชาวดอน
x11111111111111xx1111710017 
66021050027
นายอนุชาวังแก้ว
x11111111111111xx1111710017 
76021050029
นายอนุชิตพิมพ์สวัสดิ์
x11011111111111xx000137617 
86021050030
นายอนุสรณ์ทองหมื่น
x11000001111111xx00095317 
96021050032
นายอภิชาติจันพิรักษ์
x11111111111111xx101169417 
106021050033
นายอรุณพงษ์พานิตชีวิต
x11111111111111xx1111710017 
116021050034
นายอรุณสวัสดิ์คำมา
x10001001111111xx00095317 
126021050035
นายเกียรติพันธุ์ยุติรักษ์
x11111111111111xx1111710017 
136021050036
นายเอกฤทธิ์คชินทร
x11001001110111xx00095317 
146021050038
นายไชยวัฒน์สุดโคตร
x11111111111111xx1111710017 
156021050040
นายไพศาลผลสินธ์
x11001101111111xx110137617 
166021050041
นายเกรียงไกรวงษาเคน
x11111111111111xx1111710017 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 84.93
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 84.93
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (84.93 + 84.93)/2 =ร้อยละ 84.93
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน