วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกฤษณ์นพัฒน์  ไชยมาตร์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16021050021
นายภาณุวัฒน์วรรณจิตร
000d000000000xx00x011.5917!
26021050022
นายฤทธิไกรมั่นวงค์
1001001111111xx11x11137617 
36021050024
นายวิศรุตธานี
0111101111111xx11x11158817 
46021050025
นายสมปรารถนาชุมนวน
1111111111111xx11x111710017 
56021050026
นายสุภากรณ์ชาวดอน
1111101111111xx11x11169417 
66021050027
นายอนุชาวังแก้ว
0011001111111xx11x11137617 
76021050029
นายอนุชิตพิมพ์สวัสดิ์
00dd000000001xx10x1152917!
86021050030
นายอนุสรณ์ทองหมื่น
00dd000001001xx11x1174117!
96021050032
นายอภิชาติจันพิรักษ์
1111111111111xx11x111710017 
106021050033
นายอรุณพงษ์พานิตชีวิต
1111111111111xx11x111710017 
116021050034
นายอรุณสวัสดิ์คำมา
00dd000000011xx11x1174117!
126021050035
นายเกียรติพันธุ์ยุติรักษ์
1111011111111xx11x11169417 
136021050036
นายเอกฤทธิ์คชินทร
01dd001000111xx11x11105917 
146021050038
นายไชยวัฒน์สุดโคตร
1010101111111xx11x11148217 
156021050040
นายไพศาลผลสินธ์
00dd000111101xx11x11105917 
166021050041
นายเกรียงไกรวงษาเคน
1111111111111xx11x111710017 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 71.88
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 71.88
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (71.88 + 71.88)/2 =ร้อยละ 71.88
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     6 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    10 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     6021050021 นายภาณุวัฒน์ วรรณจิตร
 2     6021050029 นายอนุชิต พิมพ์สวัสดิ์
 3     6021050030 นายอนุสรณ์ ทองหมื่น
 4     6021050034 นายอรุณสวัสดิ์ คำมา