วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกฤษณ์นพัฒน์  ไชยมาตร์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16021050021
นายภาณุวัฒน์วรรณจิตร
00000000000-10 
26021050022
นายฤทธิไกรมั่นวงค์
111110000055010 
36021050024
นายวิศรุตธานี
111110000055010 
46021050025
นายสมปรารถนาชุมนวน
111110000055010 
56021050026
นายสุภากรณ์ชาวดอน
011110000044010!
66021050027
นายอนุชาวังแก้ว
001010000022010!
76021050029
นายอนุชิตพิมพ์สวัสดิ์
111010000044010!
86021050030
นายอนุสรณ์ทองหมื่น
001000000011010!
96021050032
นายอภิชาติจันพิรักษ์
001010000022010!
106021050033
นายอรุณพงษ์พานิตชีวิต
111110000055010 
116021050034
นายอรุณสวัสดิ์คำมา
000010000011010!
126021050035
นายเกียรติพันธุ์ยุติรักษ์
111110000055010 
136021050036
นายเอกฤทธิ์คชินทร
111110000055010 
146021050038
นายไชยวัฒน์สุดโคตร
011110000044010!
156021050040
นายไพศาลผลสินธ์
000110000022010!
166021050041
นายเกรียงไกรวงษาเคน
111110000055010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 34.38
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 36.67
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (34.38 + 36.67)/2 =ร้อยละ 35.53
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     15 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6021050021 นายภาณุวัฒน์  วรรณจิตร 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   8 คน
 :ได้แก่  1     6021050026 นายสุภากรณ์ ชาวดอน
 2     6021050027 นายอนุชา วังแก้ว
 3     6021050029 นายอนุชิต พิมพ์สวัสดิ์
 4     6021050030 นายอนุสรณ์ ทองหมื่น
 5     6021050032 นายอภิชาติ จันพิรักษ์
 6     6021050034 นายอรุณสวัสดิ์ คำมา
 7     6021050038 นายไชยวัฒน์ สุดโคตร
 8     6021050040 นายไพศาล ผลสินธ์