วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกฤษณ์นพัฒน์  ไชยมาตร์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16021050021
นายภาณุวัฒน์วรรณจิตร
00001011110011011111126020 
26021050022
นายฤทธิไกรมั่นวงค์
111111111111111111112010020 
36021050024
นายวิศรุตธานี
111111111111111111112010020 
46021050025
นายสมปรารถนาชุมนวน
111111111111111111112010020 
56021050026
นายสุภากรณ์ชาวดอน
01111111111111111111199520 
66021050027
นายอนุชาวังแก้ว
11111111111101001111178520 
76021050029
นายอนุชิตพิมพ์สวัสดิ์
111111111111111111112010020 
86021050030
นายอนุสรณ์ทองหมื่น
1100111111000000000194520!
96021050032
นายอภิชาติจันพิรักษ์
11011111111100100001136520 
106021050033
นายอรุณพงษ์พานิตชีวิต
111111111111111111112010020 
116021050034
นายอรุณสวัสดิ์คำมา
11001111111100111111168020 
126021050035
นายเกียรติพันธุ์ยุติรักษ์
111111111111111111112010020 
136021050036
นายเอกฤทธิ์คชินทร
11011111111111111111199520 
146021050038
นายไชยวัฒน์สุดโคตร
11111111111111101111199520 
156021050040
นายไพศาลผลสินธ์
11011101110000100001105020 
166021050041
นายเกรียงไกรวงษาเคน
111111111111111111112010020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 85.63
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 85.63
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (85.63 + 85.63)/2 =ร้อยละ 85.63
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    14 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6021050030 นายอนุสรณ์ ทองหมื่น