วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกฤษณ์นพัฒน์  ไชยมาตร์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16021050002
นายกิตติพันธ์ทองใส
1111111111111xx11x111710017 
26021050004
นายจักรพันธุ์แก้วชุม
1111111111111xx11x111710017 
36021050005
นายชนิตพลอย่างสวย
1111111111111xx11x111710017 
46021050006
นายฐานันดรคำห่อ
1111111111111xx11x111710017 
56021050007
นายณรงค์แก้วเชื่อม
0011000000010xx11x1174117!
66021050009
นายตะวันทองทิพย์
1111111111111xx11x111710017 
76021050010
นายถาวรไชยโกฎิ
1011001111111xx11x11148217 
86021050011
นายธนากรคำแฝง
1111110000100xx00x1195317 
96021050012
นายธนานุวัฒน์สวรรค์ตรานนท์
1111111111111xx11x01169417 
106021050013
นายธันวานาจาด
0011111111111xx11x11158817 
116021050015
นายนพดลทรายทอง
1011111111111xx01x11158817 
126021050016
นายบุญฤทธิ์ศักดิ์ศรี
0111111111111xx11x11169417 
136021050018
นายพรชัยคุ้ยพุ่ม
1111101111111xx11x11169417 
146021050019
นายพานิชบุญจูง
0000000000000xx01x0121217!
156021050042
นายมนไทพูลประดิษฐ์
0000000111111xx11x11105917 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80.39
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 80.39
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (80.39 + 80.39)/2 =ร้อยละ 80.39
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    11 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6021050007 นายณรงค์ แก้วเชื่อม
 2     6021050019 นายพานิช บุญจูง