วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกฤษณ์นพัฒน์  ไชยมาตร์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16021050002
นายกิตติพันธ์ทองใส
111110000055010 
26021050004
นายจักรพันธุ์แก้วชุม
111110000055010 
36021050005
นายชนิตพลอย่างสวย
011110000044010!
46021050006
นายฐานันดรคำห่อ
111110000055010 
56021050007
นายณรงค์แก้วเชื่อม
011010000033010!
66021050009
นายตะวันทองทิพย์
001010000022010!
76021050010
นายถาวรไชยโกฎิ
111110000055010 
86021050011
นายธนากรคำแฝง
111110000055010 
96021050012
นายธนานุวัฒน์สวรรค์ตรานนท์
011010000033010!
106021050013
นายธันวานาจาด
100010000022010!
116021050015
นายนพดลทรายทอง
111110000055010 
126021050016
นายบุญฤทธิ์ศักดิ์ศรี
111110000055010 
136021050018
นายพรชัยคุ้ยพุ่ม
111010000044010!
146021050019
นายพานิชบุญจูง
00000000000-10 
156021050042
นายมนไทพูลประดิษฐ์
001010000022010!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 36.67
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 39.29
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (36.67 + 39.29)/2 =ร้อยละ 37.98
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     14 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6021050019 นายพานิช  บุญจูง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   7 คน
 :ได้แก่  1     6021050005 นายชนิตพล อย่างสวย
 2     6021050007 นายณรงค์ แก้วเชื่อม
 3     6021050009 นายตะวัน ทองทิพย์
 4     6021050012 นายธนานุวัฒน์ สวรรค์ตรานนท์
 5     6021050013 นายธันวา นาจาด
 6     6021050018 นายพรชัย คุ้ยพุ่ม
 7     6021050042 นายมนไท พูลประดิษฐ์