วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกฤษณ์นพัฒน์  ไชยมาตร์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16021050002
นายกิตติพันธ์ทองใส
111111111111111111112010020 
26021050004
นายจักรพันธุ์แก้วชุม
11111111111111101111199520 
36021050005
นายชนิตพลอย่างสวย
111111111111111111112010020 
46021050006
นายฐานันดรคำห่อ
111111111111111111112010020 
56021050007
นายณรงค์แก้วเชื่อม
11111111111111101011189020 
66021050009
นายตะวันทองทิพย์
11111111110011000001136520 
76021050010
นายถาวรไชยโกฎิ
111111111111111111112010020 
86021050011
นายธนากรคำแฝง
10111111111111101111189020 
96021050012
นายธนานุวัฒน์สวรรค์ตรานนท์
11111111110011100111168020 
106021050013
นายธันวานาจาด
10111111111111000011157520 
116021050015
นายนพดลทรายทอง
11111111111111101111199520 
126021050016
นายบุญฤทธิ์ศักดิ์ศรี
111111111111111111112010020 
136021050018
นายพรชัยคุ้ยพุ่ม
111111111111111111112010020 
146021050019
นายพานิชบุญจูง
01001111111100000011115520 
156021050042
นายมนไทพูลประดิษฐ์
1101110111000000000194520!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 86
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 86
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (86 + 86)/2 =ร้อยละ 86
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    13 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6021050042 นายมนไท พูลประดิษฐ์