วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกฤษณ์นพัฒน์  ไชยมาตร์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16021050002
นายกิตติพันธ์ทองใส
x11111x11111111111111810018 
26021050004
นายจักรพันธุ์แก้วชุม
x11111x11111111111111810018 
36021050005
นายชนิตพลอย่างสวย
x11111x11111111111111810018 
46021050006
นายฐานันดรคำห่อ
x11111x11111111111111810018 
56021050007
นายณรงค์แก้วเชื่อม
x11111x0101110100111137218 
66021050009
นายตะวันทองทิพย์
x11111x11111111111111810018 
76021050010
นายถาวรไชยโกฎิ
x11111x11111111111111810018 
86021050011
นายธนากรคำแฝง
x11111x11111111111111810018 
96021050012
นายธนานุวัฒน์สวรรค์ตรานนท์
x11111x11111111111111810018 
106021050013
นายธันวานาจาด
x11101x1111111111111179418 
116021050015
นายนพดลทรายทอง
x11111x1101111111111179418 
126021050016
นายบุญฤทธิ์ศักดิ์ศรี
x11111x11111111111111810018 
136021050018
นายพรชัยคุ้ยพุ่ม
x11111x11111111111111810018 
146021050019
นายพานิชบุญจูง
x11101x000000001000052818!
156021050042
นายมนไทพูลประดิษฐ์
x11100x000000000000142218!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 87.41
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 87.41
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (87.41 + 87.41)/2 =ร้อยละ 87.41
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    13 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6021050019 นายพานิช บุญจูง
 2     6021050042 นายมนไท พูลประดิษฐ์