วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุชีวิน  พุฒผา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16021040023
นายภาณุพงศ์แสนทวีสุข
x01111011111101xx100127117 
26021040024
นายภูมิวมินทร์กงซุย
x00111000000001xx00042417!
36021040025
นายภูมิอนันต์ขันคำ
x00110010000001xx00042417!
46021040026
นายรัชพลสีหมอก
x00110000000001xx00031817!
56021040027
นายวชิราวุธพวงพันธ์
x00110000000001xx00031817!
66021040028
นายวรรณชัยทองลุม
x00110000001001xx00042417!
76021040029
นายวัชรินทร์ดวงหม่อง
x11110011111111xx110148217 
86021040030
นายวัฒนชัยใบแก้ว
x11111111111111xx1111710017 
96021040031
นายวุฒิสิทธิ์แสนทวีสุข
x01110000000001xx00042417!
106021040032
นายศรันย์นามพิมพ์
x11111111111101xx100148217 
116021040034
นายศักดิ์ชายพรรณาภพ
x01110110010101xx111116517 
126021040035
นายศุกลวัฒน์ศิลาชัย
x00110000000001xx00031817!
136021040036
นายสมพรดวงแก้ว
x10110000000001xx00042417!
146021040037
นายสันติสุขบุญเดช
x00110000000001xx00031817!
156021040039
นายสุธารักษ์พรหมดี
x00111000000001xx00042417!
166021040040
นายสุรชัยยุวบุตร
x11111101111111xx111169417 
176021040042
นายอภิวัฒน์แผ่นคำ
x00110111111111xx010127117 
186021040043
นายเกสราศักดิ์สร้อย
x01110010000001xx00052917!
196021040044
นายเจษฎาสาระชาติ
x10111011111001xx110127117 
206021040049
นายสิทธินนท์สุขเสมอ
x00110000000001xx00031817!
216021040050
นายสิทธิชัยเรืออาจ
x00110101000001xx00052917!
226021040055
นายศุภชัยอยู่สุข
x00000000000000xx0000-17 
23ุ602104005
นายนาย ศุภชัยอยู่สุข
x00000000000000xx0000-17 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 40.15
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 43.98
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (40.15 + 43.98)/2 =ร้อยละ 42.07
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     13 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    8 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6021040055 นายศุภชัย  อยู่สุข
 2     ุ602104005 นายนาย ศุภชัย  อยู่สุข 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   13 คน
 :ได้แก่  1     6021040024 นายภูมิวมินทร์ กงซุย
 2     6021040025 นายภูมิอนันต์ ขันคำ
 3     6021040026 นายรัชพล สีหมอก
 4     6021040027 นายวชิราวุธ พวงพันธ์
 5     6021040028 นายวรรณชัย ทองลุม
 6     6021040031 นายวุฒิสิทธิ์ แสนทวีสุข
 7     6021040035 นายศุกลวัฒน์ ศิลาชัย
 8     6021040036 นายสมพร ดวงแก้ว
 9     6021040037 นายสันติสุข บุญเดช
 10     6021040039 นายสุธารักษ์ พรหมดี
 11     6021040043 นายเกสรา ศักดิ์สร้อย
 12     6021040049 นายสิทธินนท์ สุขเสมอ
 13     6021040050 นายสิทธิชัย เรืออาจ