วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุชีวิน  พุฒผา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16021040023
นายภาณุพงศ์แสนทวีสุข
1000000110101xx01x1184717!
26021040024
นายภูมิวมินทร์กงซุย
0000100000100xx01x1042417!
36021040025
นายภูมิอนันต์ขันคำ
0000010111001xx01x1074117!
46021040026
นายรัชพลสีหมอก
0001010d10000xx01x015.53217!
56021040027
นายวชิราวุธพวงพันธ์
1000000001000xx01x0031817!
66021040028
นายวรรณชัยทองลุม
1000000d00000xx01x002.51517!
76021040029
นายวัชรินทร์ดวงหม่อง
1101011100111xx11x11137617 
86021040030
นายวัฒนชัยใบแก้ว
1111101101110xx11x11148217 
96021040031
นายวุฒิสิทธิ์แสนทวีสุข
1111000010001xx01x0074117!
106021040032
นายศรันย์นามพิมพ์
1000000110101xx01x0063517!
116021040034
นายศักดิ์ชายพรรณาภพ
1011111010111xx11x10137617 
126021040035
นายศุกลวัฒน์ศิลาชัย
0000010000000xx01x0021217!
136021040036
นายสมพรดวงแก้ว
1000100000000xx01x0031817!
146021040037
นายสันติสุขบุญเดช
0000010000001xx01x0031817!
156021040039
นายสุธารักษ์พรหมดี
0100010000000xx01x0031817!
166021040040
นายสุรชัยยุวบุตร
1101111011111xx11x11158817 
176021040042
นายอภิวัฒน์แผ่นคำ
1110101111111xx01x11148217 
186021040043
นายเกสราศักดิ์สร้อย
1000000000001xx01x1152917!
196021040044
นายเจษฎาสาระชาติ
0111110111011xx01x11137617 
206021040049
นายสิทธินนท์สุขเสมอ
0000000000001xx01x0021217!
216021040050
นายสิทธิชัยเรืออาจ
0010101100100xx01x0063517!
226021040055
นายศุภชัยอยู่สุข
0000000000000xx00x000-17 
23ุ602104005
นายนาย ศุภชัยอยู่สุข
0000000000000xx00x000-17 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 38.11
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 41.74
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (38.11 + 41.74)/2 =ร้อยละ 39.93
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     15 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    6 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6021040055 นายศุภชัย  อยู่สุข
 2     ุ602104005 นายนาย ศุภชัย  อยู่สุข 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   15 คน
 :ได้แก่  1     6021040023 นายภาณุพงศ์ แสนทวีสุข
 2     6021040024 นายภูมิวมินทร์ กงซุย
 3     6021040025 นายภูมิอนันต์ ขันคำ
 4     6021040026 นายรัชพล สีหมอก
 5     6021040027 นายวชิราวุธ พวงพันธ์
 6     6021040028 นายวรรณชัย ทองลุม
 7     6021040031 นายวุฒิสิทธิ์ แสนทวีสุข
 8     6021040032 นายศรันย์ นามพิมพ์
 9     6021040035 นายศุกลวัฒน์ ศิลาชัย
 10     6021040036 นายสมพร ดวงแก้ว
 11     6021040037 นายสันติสุข บุญเดช
 12     6021040039 นายสุธารักษ์ พรหมดี
 13     6021040043 นายเกสรา ศักดิ์สร้อย
 14     6021040049 นายสิทธินนท์ สุขเสมอ
 15     6021040050 นายสิทธิชัย เรืออาจ