วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุชีวิน  พุฒผา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16021040023
นายภาณุพงศ์แสนทวีสุข
01111111111101111011178520 
26021040024
นายภูมิวมินทร์กงซุย
00000011111101110001105020 
36021040025
นายภูมิอนันต์ขันคำ
000001111111d110110112.56320 
46021040026
นายรัชพลสีหมอก
010100011110d111000110.55320 
56021040027
นายวชิราวุธพวงพันธ์
0100000111010000000163020!
66021040028
นายวรรณชัยทองลุม
0010000101000000000142020!
76021040029
นายวัชรินทร์ดวงหม่อง
11111111111010111101178520 
86021040030
นายวัฒนชัยใบแก้ว
111111111111111111112010020 
96021040031
นายวุฒิสิทธิ์แสนทวีสุข
00000011110111110001105020 
106021040032
นายศรันย์นามพิมพ์
01111111111001111001157520 
116021040034
นายศักดิ์ชายพรรณาภพ
10110111111110011101157520 
126021040035
นายศุกลวัฒน์ศิลาชัย
0000000101000000000131520!
136021040036
นายสมพรดวงแก้ว
0000000111000000101163020!
146021040037
นายสันติสุขบุญเดช
0000000111000000000142020!
156021040039
นายสุธารักษ์พรหมดี
1010001111000000110194520!
166021040040
นายสุรชัยยุวบุตร
11111111111111011111199520 
176021040042
นายอภิวัฒน์แผ่นคำ
11111111111110111101189020 
186021040043
นายเกสราศักดิ์สร้อย
0000101111000101000184020!
196021040044
นายเจษฎาสาระชาติ
11001111111111111011178520 
206021040049
นายสิทธินนท์สุขเสมอ
00010111111101100001115520 
216021040050
นายสิทธิชัยเรืออาจ
0000000111100000000152520!
226021040055
นายศุภชัยอยู่สุข
000000000000000000000-20 
23ุ602104005
นายนาย ศุภชัยอยู่สุข
000000000000000000000-20 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 51.52
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 56.43
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (51.52 + 56.43)/2 =ร้อยละ 53.98
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     12 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    9 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6021040055 นายศุภชัย  อยู่สุข
 2     ุ602104005 นายนาย ศุภชัย  อยู่สุข 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   8 คน
 :ได้แก่  1     6021040027 นายวชิราวุธ พวงพันธ์
 2     6021040028 นายวรรณชัย ทองลุม
 3     6021040035 นายศุกลวัฒน์ ศิลาชัย
 4     6021040036 นายสมพร ดวงแก้ว
 5     6021040037 นายสันติสุข บุญเดช
 6     6021040039 นายสุธารักษ์ พรหมดี
 7     6021040043 นายเกสรา ศักดิ์สร้อย
 8     6021040050 นายสิทธิชัย เรืออาจ