วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุชีวิน  พุฒผา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16021040001
นายกิตติกรสนมา
1000000000001xx11x0152917!
26021040002
นายจักรพงศ์มิ่งขวัญ
0000010010111xx11x1084717!
36021040003
นายฉลาดทองเทพ
0000001000001xx11x0152917!
46021040004
นายณัฏฐกฤติอุดมสาย
0000000010100xx01x0031817!
56021040005
นายณัฐพลทองนุ่ม
1111111111111xx11x111710017 
66021040006
นายทรายุทธทรัพย์ศิริ
0000000000000xx01x001617!
76021040007
นายทศพรชูทอง
1111101111111xx11x11169417 
86021040009
นายทีฆายุลอยหา
00100d0000000xx01x002.51517!
96021040010
นายธนพลผ่องแผ้ว
1000000100111xx01x0063517!
106021040011
นายธนัทชัยญาวงศ์
1000000000100xx01x0031817!
116021040012
นายธรรมรักษ์นาจาน
1000110000000xx01x0042417!
126021040016
นายนนทวัฒน์นันทะมิตร
0000000000001xx01x0021217!
136021040017
นายนพนัยแสงทอง
0010100110001xx11x0184717!
146021040018
นายนัทธพงค์พาสุข
0000000010000xx01x0021217!
156021040019
นายประเสริฐสินคงตางาม
1011110111111xx11x11158817 
166021040021
นายพิชิตชัยมั่นการ
1101100010100xx01x1084717!
176021040022
นายพีรเดชสารสม
0000000100100xx01x0031817!
186021040051
นายทินกรค่ำคูณ
1111110100011xx11x11137617 
196021040053
นายวีระพงษ์ยาเสร็จ
0000000110100xx01x0042417!
206021040054
นายรณชัยบุญเกลี้ยง
0100000100100xx01x0042417!
216021040056
นายธนากรณ์ทองสวัสดิ์
0000000110000xx01x0031817!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 37.11
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 37.11
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (37.11 + 37.11)/2 =ร้อยละ 37.11
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     17 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    4 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   17 คน
 :ได้แก่  1     6021040001 นายกิตติกร สนมา
 2     6021040002 นายจักรพงศ์ มิ่งขวัญ
 3     6021040003 นายฉลาด ทองเทพ
 4     6021040004 นายณัฏฐกฤติ อุดมสาย
 5     6021040006 นายทรายุทธ ทรัพย์ศิริ
 6     6021040009 นายทีฆายุ ลอยหา
 7     6021040010 นายธนพล ผ่องแผ้ว
 8     6021040011 นายธนัทชัย ญาวงศ์
 9     6021040012 นายธรรมรักษ์ นาจาน
 10     6021040016 นายนนทวัฒน์ นันทะมิตร
 11     6021040017 นายนพนัย แสงทอง
 12     6021040018 นายนัทธพงค์ พาสุข
 13     6021040021 นายพิชิตชัย มั่นการ
 14     6021040022 นายพีรเดช สารสม
 15     6021040053 นายวีระพงษ์ ยาเสร็จ
 16     6021040054 นายรณชัย บุญเกลี้ยง
 17     6021040056 นายธนากรณ์ ทองสวัสดิ์