วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุชีวิน  พุฒผา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16021040001
นายกิตติกรสนมา
111110000166010 
26021040002
นายจักรพงศ์มิ่งขวัญ
111110000166010 
36021040003
นายฉลาดทองเทพ
111110000166010 
46021040004
นายณัฏฐกฤติอุดมสาย
111110000166010 
56021040005
นายณัฐพลทองนุ่ม
111110000166010 
66021040006
นายทรายุทธทรัพย์ศิริ
111110000166010 
76021040007
นายทศพรชูทอง
111110000166010 
86021040009
นายทีฆายุลอยหา
111110000166010 
96021040010
นายธนพลผ่องแผ้ว
111110000166010 
106021040011
นายธนัทชัยญาวงศ์
111110000166010 
116021040012
นายธรรมรักษ์นาจาน
111110000166010 
126021040016
นายนนทวัฒน์นันทะมิตร
111110000166010 
136021040017
นายนพนัยแสงทอง
111110000166010 
146021040018
นายนัทธพงค์พาสุข
111110000166010 
156021040019
นายประเสริฐสินคงตางาม
111110000166010 
166021040021
นายพิชิตชัยมั่นการ
111110000166010 
176021040022
นายพีรเดชสารสม
111110000166010 
186021040051
นายทินกรค่ำคูณ
111110000166010 
196021040053
นายวีระพงษ์ยาเสร็จ
111110000166010 
206021040054
นายรณชัยบุญเกลี้ยง
111110000166010 
216021040056
นายธนากรณ์ทองสวัสดิ์
111110000166010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 60
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 60
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (60 + 60)/2 =ร้อยละ 60
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    21 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    4 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน