วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุชีวิน  พุฒผา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16021040001
นายกิตติกรสนมา
00011111110111111101157520 
26021040002
นายจักรพงศ์มิ่งขวัญ
01100101011111111101147020 
36021040003
นายฉลาดทองเทพ
00111111111111110101168020 
46021040004
นายณัฏฐกฤติอุดมสาย
01100111011110001101126020 
56021040005
นายณัฐพลทองนุ่ม
11111111111101111011189020 
66021040006
นายทรายุทธทรัพย์ศิริ
0000001101000000100152520!
76021040007
นายทศพรชูทอง
111111111111111111112010020 
86021040009
นายทีฆายุลอยหา
00000011111111111101136520 
96021040010
นายธนพลผ่องแผ้ว
10110111111111101001157520 
106021040011
นายธนัทชัยญาวงศ์
0110000111000000000163020!
116021040012
นายธรรมรักษ์นาจาน
01110011111111111101168020 
126021040016
นายนนทวัฒน์นันทะมิตร
00100111111110100001115520 
136021040017
นายนพนัยแสงทอง
01100011111111111101157520 
146021040018
นายนัทธพงค์พาสุข
0000001111000000000152520!
156021040019
นายประเสริฐสินคงตางาม
11111101111111011111189020 
166021040021
นายพิชิตชัยมั่นการ
10000011111101011101126020 
176021040022
นายพีรเดชสารสม
1000011111001000100194520!
186021040051
นายทินกรค่ำคูณ
01111101111111010101157520 
196021040053
นายวีระพงษ์ยาเสร็จ
01001111110000001101105020 
206021040054
นายรณชัยบุญเกลี้ยง
0100001111000000000163020!
216021040056
นายธนากรณ์ทองสวัสดิ์
0000001101000000000142020!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 60.71
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 60.71
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (60.71 + 60.71)/2 =ร้อยละ 60.71
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     8 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    13 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   6 คน
 :ได้แก่  1     6021040006 นายทรายุทธ ทรัพย์ศิริ
 2     6021040011 นายธนัทชัย ญาวงศ์
 3     6021040018 นายนัทธพงค์ พาสุข
 4     6021040022 นายพีรเดช สารสม
 5     6021040054 นายรณชัย บุญเกลี้ยง
 6     6021040056 นายธนากรณ์ ทองสวัสดิ์