วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุชีวิน  พุฒผา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16021040001
นายกิตติกรสนมา
x11011x0110011110011126718 
26021040002
นายจักรพงศ์มิ่งขวัญ
x11111x1110111110111168918 
36021040003
นายฉลาดทองเทพ
x11010x111001000000073918!
46021040004
นายณัฏฐกฤติอุดมสาย
x10010x111001000001184418!
56021040005
นายณัฐพลทองนุ่ม
x11111x1111111111011179418 
66021040006
นายทรายุทธทรัพย์ศิริ
x11111x1110111100011147818 
76021040007
นายทศพรชูทอง
x11111x11111111111111810018 
86021040009
นายทีฆายุลอยหา
x10001x011001000001063318!
96021040010
นายธนพลผ่องแผ้ว
x11111x0110111110011147818 
106021040011
นายธนัทชัยญาวงศ์
x11011x0110010010011105618 
116021040012
นายธรรมรักษ์นาจาน
x11101x1110110101010126718 
126021040016
นายนนทวัฒน์นันทะมิตร
x10000x011001000000042218!
136021040017
นายนพนัยแสงทอง
x11101x1110010010011116118 
146021040018
นายนัทธพงค์พาสุข
x10000x011001000000042218!
156021040019
นายประเสริฐสินคงตางาม
x11111x1110111111101168918 
166021040021
นายพิชิตชัยมั่นการ
x11111x1110111110001147818 
176021040022
นายพีรเดชสารสม
x10010x111001000001073918!
186021040051
นายทินกรค่ำคูณ
x11111x1111010101111158318 
196021040053
นายวีระพงษ์ยาเสร็จ
x10011x111001100000195018 
206021040054
นายรณชัยบุญเกลี้ยง
x10011x111001000000184418!
216021040056
นายธนากรณ์ทองสวัสดิ์
x10000x011001000000042218!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 59.79
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 59.79
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (59.79 + 59.79)/2 =ร้อยละ 59.79
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     10 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    11 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   8 คน
 :ได้แก่  1     6021040003 นายฉลาด ทองเทพ
 2     6021040004 นายณัฏฐกฤติ อุดมสาย
 3     6021040009 นายทีฆายุ ลอยหา
 4     6021040016 นายนนทวัฒน์ นันทะมิตร
 5     6021040018 นายนัทธพงค์ พาสุข
 6     6021040022 นายพีรเดช สารสม
 7     6021040054 นายรณชัย บุญเกลี้ยง
 8     6021040056 นายธนากรณ์ ทองสวัสดิ์